Fri, 18th April, 2014
Saturday, 08 December 2012 05:51

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ေျပာၾကားခ်က္

Written by  အယ္ဒီတာ

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ႏွင့္ ၆ရက္ေန႔ တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၁၀၀ ဖိုရမ္တြင္ တက္ေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားကို ျမန္မာျပည္ သူလူထု သိရွိႏိုင္ေစေရး အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၏ ေျပာၾကားခ်က္

smkျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ႏွင့္ ၆ရက္ေန႔ တို႔က ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၁၀၀ ဖိုရမ္တြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အာဆီယံႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ေပါင္း စည္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားဟာ ေဒသတြင္း ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕ယဥ္ေက်းမွဳ စံမ်ား သဟဇာတ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ပုိမိုခိုင္မာ ေစေရး၊ တရားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္မႈ စနစ္မ်ား လြတ္လပ္မွ်တမႈ ရွိေစေရး တို႔ကိုလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ တုိင္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေသခ်ာစြာ ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယခုအခါ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္း မီဒီယာမ်ားလည္း ရွိေနပါၿပီ။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ ဟာဆိုရင္ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးရဲ႕ အက်ိဳး စီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး အားလံုး အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစေရးကို အာမခံ ခ်က္ ေပးထားပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္နဲ႔ ကုန္ၾကမ္း တင္သြင္းခြန္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ အပါအဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ကာ ကြယ္ေပးျခင္းစတဲ့ အခြင့္အေရး မ်ားစြာ ခံစားႏုိင္ခြင့္ ရရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖိတ္ေခၚခ်က္
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနနဲ႔ သီလဝါ၊ ထားဝယ္နဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕တို႔မွာ ေဆာက္လုပ္မယ့္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚလုိပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရး ျဖစ္တဲ့အားေလ်ာ္စြာ စုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာတို႔ကို ျမႇင့္တင္သြား ဖို႔ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ အာရွ ေဒသကိုသာမက ကမၻာတစ္ဝန္းကိုပါ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မယ့္ အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာ ရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၾကြယ္ဝတဲ့ သမုိင္း အစဥ္အလာေတြ၊ စံုလင္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႕ သဘာဝ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းေတြဟာ ဆိုရင္ လည္း ေဒသရဲ႕ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းနဲ႔ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မွာ အာဆီယံ ေဒသနဲ႔ ေဒသျပင္ပက ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပိုမိုလာေရာက္လည္ ပတ္ႏုိင္ေရးကို ေရွး႐ႈပါတယ္။

စြမ္းရည္ျမႇင္႔လုပ္သားမ်ား
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လုပ္သားထုရဲ႕ အေရအတြက္နဲ႔ အရည္အေသြး ကိုပါ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ၿပီး အစိုးရ ရဲ႕က႑ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

အာရွကို ဦးေဆာင္မည့္ျမန္မာ
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲနဲ႕ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္တို႔ကို ထမ္းေဆာင္ ခြင့္ရရွိတာဟာ ကမၻာ့အသိုက္အဝန္းမွာ တာဝန္သိ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ သက္ေသ ျပခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျပာၾကားခ်က္

dsအာဆီယံေခါင္းေဆာင္မႈ ၁၀၀ ဖိုရမ္တြင္ “အခက္အခဲမ်ား ၾကားမွ ျပန္လည္ႏိုးထျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္မူ
ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ အသြင္ကြဲျပားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ားစြာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူပါ တယ္။ မတူကြဲျပားမႈေတြက လွပၿပီးေတာ့ လူသားထုကို ပိုမို တိုးတက္ေစတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလိုကြဲျပားတဲ့ လူမ်ိဳးစု မ်ားစြာ စုစည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကေန ကြၽန္မတို႔ အားလံုး ရည္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္ကို စုေပါင္းၿပီးေတာ့သြား ႏိုင္ၾကမွာပါ။ ဖက္ဒရယ္မူကို ကြၽန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္မူဟာ တိုင္းရင္းသားေတြကို ခြဲထြက္ သြားေစမွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြ ၾကားမွာ ပိုမိုနီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ ျဖစ္လာ ႏုိင္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုတာ ထိေရာက္တဲ့ စကားလံုး တစ္လံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ကြၽန္မကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ေရွ႕မွာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးတဲ့ သတၱိရွင္ ႀကီးတစ္ေယာက္ အျဖစ္ မျမင္ေစခ်င္ပါဘူး။ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ဒီမိုကေရစီနည္း ဥပေဒ ေတြကို ယံုၾကည္သက္ဝင္ ေလးစားၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အမ်ားတကာထဲက တစ္ေယာက္အျဖစ္သာ ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက လူ႕အခြင့္အေရးကို လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ က ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး အခ်က္အလက္ ေတြကို နားမလည္ၾကပါဘူး။ သူတို႔နားလည္ထားတာ သူတို႔ လြတ္လပ္ခ်င္ တယ္။ အေၾကာက္အရြံ႕ ကင္းခ်င္တယ္၊ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ေနခ်င္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ား က အေႏွးအျမန္ကို အာ႐ံုစိုက္ ေျပာေနၾကတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပိုၿပီး အာ႐ံုစိုက္တယ္။ အဲ့ဒီခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အဓိကက်တယ္။

ဒီမိုကေရစီက ျပီးျပည့္စံုတဲ့ စနစ္လို႔ ကြၽန္မတပ္အပ္ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသား ေတြ က်င့္ႀကံတဲ့ေပၚ မူတည္ေနတာပါ။ ကြၽန္မတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ေပၚကေန ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္သြားႏိုင္လား ေမးရင္ မေသခ်ာဘူး လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္မွ တည္ၿငိမ္သြားမွာလဲ ေမးရင္ ဘယ္ေတာ့ သာမန္ အရပ္သားေတြက သူတို႔ရဲ႕ဘဝေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီလို႔ ယံုၾကည္ ထင္မွတ္လာရင္၊ သူတို႔ ေၾကာက္လန္႔မႈေတြ ကင္းေဝးၿပီး လံုၿခံဳစြာ ေနႏိုင္ၿပီလို႔ ထင္မွတ္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚကေန ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မလွည့္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ တပ္အပ္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ
အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာပါ။ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေတြက အေျခခံလစာ ေကာင္းေကာင္း မရၾကေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အရပ္စကားနဲ႕ ဆိုရင္ လက္ဖက္ရည္ ဖိုးေတြနဲ႕ ရပ္တည္ေနရတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကေတာ့ အေၾကာက္ တရားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီအေၾကာက္တရား ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းကလူေတြ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြမွာ ဝင္ ေရာက္ စြက္ဖက္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို လစာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဘဝလံုၿခံဳမႈအတြက္ အာမခံခ်က္ရိွတဲ့ စနစ္တစ္ခု ရိွေနသင့္တယ္။

ပညာေရး
ပညာေရးဆိုတာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြ၊ ပညာေရးမွတ္ တမ္းေတြကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဝရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္တဲ့၊ ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ပညာေရးကေတာ့ ေျပာရမွာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ျမန္မာ့ပညာေရး စနစ္က ဘဝရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္မ်ဳိး သင္ၾကား မေပးႏိုင္ဘူး။

ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြကို မျမင္ရ ေသးပါဘူး။ ကြၽန္မ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ က႑စံုအားလံုး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ အေျမာက္အျမားက အတိတ္ကာလက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွအစိုးရရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကိုလည္း လံုးဝႀကီး ေက်နပ္အားရ မႈမရိွေသးပါဘူး။ ကြၽန္မရဲ႕ အခုအဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကေတာ့ ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေနတာပါပဲ။ ဒီကိစၥမွာ မွန္မွန္ ကန္ကန္နဲ႕ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ကို ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕အ႐ိုးစြဲေနတဲ့ အဓိက အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈ မရိွတာဘဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ စိတ္ကူးေတြသာ ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ အခါမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာပါ။

စိုက္ပ်ိဳးေရး
၂၁ ရာစုကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး မူဝါဒႏွစ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရိကၡာဖူလံုေရးဟာ အနာဂတ္ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ပံုစံသစ္တစ္ရပ္နဲ႕ ခ်ီတက္ ခ်င္ပါတယ္။

 

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice