Perspective http://www.thevoicemyanmar.com Sun, 07 Feb 2016 00:56:55 +0000 Joomla! - Open Source Content Management en-gb သမၼတအသစ္ ျဖစ္သင့္သူ http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9768-tmd http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9768-tmd သမၼတအသစ္ ျဖစ္သင့္သူ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားတို႔ အလြန္အမင္း သိခ်င္ေနၾကသည့္ ‘သမၼတအသစ္ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ’ ဟူသည့္ ေမးခြန္း၏အေျဖကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ဒုတိယပတ္ခန္႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အသိေပး ထုတ္ျပန္မည္ဟု အဆိုပါပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားေၾကာင္း (Reuters သတင္းဌာနကို ကိုးကား၍) ၁.၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူတို႔က ႀကိဳတင္သိရွိထားရေသာ အခ်က္မွာ သမၼတျဖစ္မည့္သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ပါတီအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသသူျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ‘သူမသည္ သမၼတ၏အထက္တြင္ ရွိေနမည္’ ဟူ၍ ဆိုထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုမၽွေလာက္ သိထားသည္မွလြဲ၍ ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကမၽွ ထို႔ထက္ပို၍ မသိၾကပါေခ်။

ျပည္သူတို႔က သိခ်င္ေနၾကသည္မွာ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူသည္ က်ားလား၊ မလား၊ သူ၏ မ်ိဳး႐ိုးႏွင့္ ဇာတိအစဥ္အလာ၊ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း စသည္တို႔အျပင္ မိမိတို႔ သန္ရာသန္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ျပည့္စုံေစခ်င္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိမရွိကို သိလိုၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္၍ NLD ပါတီက တာဝန္ေပးအပ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ မည္သူမည္ဝါပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ အထြတ္အထိပ္ရာထူး တစ္ခုတြင္ တာဝန္ယူရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတြင္ ရွိရမည့္၊ ရွိသင့္ရွိအပ္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကား မလြဲမေသြ ရွိကိုရွိရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့ဦးေသၽွာင္ သမၼတတစ္ဦးတြင္ ရွိရမည့္ အရည္အေသြး၊ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ ဉာဏ္မီသေ႐ြ႕ တင္ျပလိုပါသည္။ ျပည္သူတို႔သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ထပ္တူညီမၽွ မဟုတ္ေသာ္မၽွ ထပ္တူညီမၽွလုနီးပါး ရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏အယူအဆမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၁၆) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္သည္’ ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပုဒ္မ (၅၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာ ရရွိသည္’ ဆိုသည့္အခ်က္အေပၚတြင္ အေျချပဳ စဥ္းစားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤစဥ္းစားခ်က္သည္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ ပိုမို၍ ေလးနက္သည္ဟု (ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္) ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံ ညီၫြတ္သင့္ပါသည္...

ဥပဓိ႐ုပ္ ။ ။ ဥပဓိ႐ုပ္ဟု ဆိုရာတြင္ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္လကၡဏာ တည္ၾကည္ ခံ့ညား တင့္တယ္ျခင္းတစ္ခုတည္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူအမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ သြားလာလႈပ္ရွားရမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္ အရပ္အေမာင္း၏ တင့္တယ္ထယ္ဝါမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မဝလြန္း၊ မပိန္လြန္း၊ မပုလြန္းသည့္အျပင္ က်န္းမာ တက္ႂကြသည့္ ႐ုပ္သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားရာတြင္ မေႏွးလြန္း မျမန္လြန္းဘဲ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ေသာ ရာဇဣေျႏၵရွိသူ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စကားအေျပာအဆို ။ ။ စကားေျပာဆိုရာတြင္ အမ်ားနားလည္ေအာင္ ပီသစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရမည့္အျပင္ အသံဩဇာျဖင့္ ျပည့္စုံ၍ အထစ္အေငါ့မရွိ ေျပာဆိုႏိုင္ရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာဆိုရာတြင္ တည္ၿငိမ္ ျပတ္သားရမည့္အျပင္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ စာ႐ြက္ဖတ္၍ ေျပာဆိုျခင္းကို ေရွာင္ရွား၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ အလြတ္ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိရပါမည္။

စကားအရာလိမၼာျခင္း ။ ။ စကားအေျပာအဆို လိမၼာယဥ္ေက်းရ မည့္အျပင္ က်မ္းဂန္လာ စကားႀကီးေျခာက္ခြန္း၊ စကားႀကီးဆယ္ခြန္း စသည္တို႔ကို အခ်ိန္အခါႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ ေျပာဆိုႏိုင္ရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း တို႔ကို ပါးနပ္စြာ ျပဳမူေျပာဆို ဆက္ဆံႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း ။ ။ တိုးတက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္ ကာလတြင္ မည္သို႔ပင္ စကားျပန္ထားရွိသည္ ဆိုေစကာမူ ပဋိသႏၶာရ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာဆိုျခင္း၊ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာသုံး ဘာသာစကားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ စကားကို ေရလည္စြာ ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ ရွိသည့္အခါမ်ား၌ အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုႏိုင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ပို၍ျမင့္တက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလ မွစ၍ ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းသြားသည့္ ကာလအထိ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္စကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ၾကပါသည္။

အတတ္ပညာႏွင့္ အသိပညာအရည္အခ်င္း ။ ။ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ လူ႐ိုေသရွင္႐ိုေသ ရွိေစရန္အတြက္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ အေျခခံဘြဲ႕ တစ္ခုေတာ့ ရွိသင့္ပါသည္။ အဓိကလိုရင္းမွာမူ အသိပညာ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စုံႂကြယ္ဝ၍ အျခားသူ၏ အကူအညီကို ခ်က္ခ်င္းရယူရန္ မလြယ္ကူသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြး ေႏြးႏိုင္သည့္ အသိဉာဏ္ပညာ အရည္အခ်င္း ရွိသင့္ပါသည္။ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဥပေဒအေျခခံ ဗဟုသုတရွိရန္ လိုအပ္သလို စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက တင္ျပသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈနားလည္ႏိုင္စြမ္း ရွိရပါမည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ဗဟုသုတရွိသူ ျဖစ္ပါက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သည္းခံႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးရာထူးကို ရယူထားသူ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အျပဳသေဘာသာမက အဖ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာ ျပစ္တင္ေဝဖန္ ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ႀကဳံေတြ႕ရပါက ေဒါသတႀကီး ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳဘဲ သည္းခံစိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္က်ဆင္းေစရန္ တမင္သက္သက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါက ဥပေဒအရသာ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူ တို႔အေပၚတြင္ ဥပေဒထက္ ပိုမိုလြန္ကဲစြာ ရန္ၿငိဳးတႀကီးျဖင့္ မတုံ႔ျပန္သည္ အထိ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ျပည့္ဝရပါမည္။

လိမ္ညာရန္ လြယ္ကူသူ မျဖစ္ေစရ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးေနဝင္းမွသည္ ဦးသိန္းစိန္အထိ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ ၾကရေသာ မင္းလိုလိုက္ မင္းႀကိဳက္ေဆာင္သူတို႔၏ ေျမႇာက္ပင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ လိမ္ညာ ေျပာဆိုတင္ျပခ်က္မ်ား၊ စာရင္းဇယား လွည့္ျဖားတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆင္းရဲတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေစသည့္အတြက္ ေအာက္ေျခ ျပည္သူတို႔၏ အသံအမွန္မ်ားကို (ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္) ၾကားသိေအာင္ နားေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။

ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး မျဖစ္ေစရန္ ။ ။ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္က အ႐ိုအေသခံခ်င္လြန္းသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအား ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးဟု ေခၚခဲ့သလို သည္ဘက္ေခတ္မ်ား တြင္လည္း တိုင္းခန္းလွည့္လည္သည့္ ပုံစံမ်ိဳး က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ရသည့္ ေနာက္ေတာ္ပါ အမ်ားႀကီးျဖင့္ ခရီးထြက္သည့္ ပုံစံမ်ိဳး မခ်ိဳးသူ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ခရီးထြက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ျပဳခရီးမ်ိဳးျဖစ္ရန္ လိုအပ္သလို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အနည္းဆုံး ငါးဦးမွ အမ်ားဆုံး ဆယ္ဦးအထိသာ ပါဝင္ေစသင့္ပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းဘဝက ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ လာလၽွင္ ေနာက္ပါဦးေရ ေလးငါးဆယ္ခန္႔၊ လုံၿခဳံေရးကလည္း အမ်ားအျပားပါဝင္သလို အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ဌာနေပါင္းစုံမွ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းမႉးမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏ လာေရာက္ၾကသျဖင့္ ၎တို႔အား ႀကိဳဆို၊ ဧည့္ခံ၊ ေကၽြးေမြးေနရသည္ ျဖစ္ရာ ထိုအလုပ္မ်ားမွာ ပင္မလုပ္ငန္းသဖြယ္ ျဖစ္ေန၍ မိမိဌာန လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထား မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ား ဆိုလၽွင္ ျပန္လၽွင္လည္း လက္ေဆာင္ပဏၰာ ထည့္ေပးၾကရသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူကိစၥ ျဖစ္ေစသလို ဝန္ပိျခင္းလည္း ျဖစ္ေစပါသည္)။

အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္သည္ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို အႏိုင္ရပါတီ (ဥကၠ႒၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က အဆိုျပဳ လ်ာထားသည္ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တရားဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္အတြက္ ပါတီ (ဥကၠ႒) ၏လမ္းၫႊန္မႈမ်ား၊ ပါတီ၏မူဝါဒ သေဘာထားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ ေဘာင္အတြင္းမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ရာ ပါတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ၊ ပါတီ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ဆုံေတြ႕လာသည္ရွိေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူမည္ေလာ၊ မည္သူကို မ်က္ႏွာမူမည္နည္း။ ထိုအခ်က္ကိုလည္း အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(ဥကၠ႒) အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ေမၽွာ္ေတြးမွန္းဆၿပီး ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ယူဆပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၄ တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည့္ေန႔မွစ၍ မိမိတို႔သက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီအဖြဲ႕အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳရ’ ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ သမၼတသည္ ပါတီႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကင္းကြာေနမည္ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာထားသည့္ ‘သမၼတအထက္မွာ သူမ ရွိေနမည္’ ဆိုသည့္စကားမွာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သမၼတအထက္မွာ သူမ ရွိေနမည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ အက်ိဳးစီပြား အတြက္သာ ရည္႐ြယ္၍ ဆိုျခင္းျဖစ္ရာ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသူသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေနမည္ ဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈကို အခ်ိန္ျပည့္ ခံယူေနစရာမလိုဘဲ ပါတီ၏မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒေဘာင္မ်ား အတြင္းမွ (ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို) သင့္တင့္မၽွတစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္...။

သိန္းထက္ေအာင္

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Thu, 04 Feb 2016 09:19:29 +0000
လႊတ္ေတာ္ လူစံုမည့္ေန႔ http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9755-lst http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9755-lst လႊတ္ေတာ္ လူစံုမည့္ေန႔

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဒုသမၼတ(၁) ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ဒုသမၼတ (၂) ဦးဉာဏ္ထြန္း တို႔ႏွစ္ဦး လႊတ္ေတာ္မွ ေပ်ာက္ေနသည့္ကိစၥ ေမးခြန္း ထုတ္ေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေမးခြန္း ထပ္ထုတ္ခ်င္သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ေပ်ာက္ဦးမည္ဟု ေဟာကိန္း ထုတ္ခ်င္သည္။ ယခု တစ္ႀကိမ္ေပ်ာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ယခုေဆာင္းပါးေရးခ်ိန္တြင္ မစတင္ရေသးေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ခံ၊ လက္ရွိသမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လက္ရွိ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဂ်ီဖုန္ဆားရ္တို႔က ခြင့္ပန္ၾကားသည္ကို ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒ


‘ပုဒ္မ ၆၂။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မၽွ မျဖစ္ေစရ။’
‘The President of the Vice-Presidents shall not be representative of any Hluttaw.’

အဂၤလိပ္လို စာေၾကာင္းကိုပါ ထည့္ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ‘Any Hluttaw’ ‘မည္သည့္လႊတ္ေတာ္မဆို’ ဟူေသာ စာသားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိအစိုးရကို တင္ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ (ဖ်က္သိမ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ေဟာင္း) သာမက ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရကို တင္ေျမႇာက္မည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္တို႔ပါ အက်ဳံးဝင္ေနသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ သူတို႔အေနျဖင့္ ေနာက္အစိုးရ တာဝန္ယူသည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္မတက္သင့္ပါ။

ဘာေၾကာင့္လဲ


အေျခခံဥပေဒသည္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒဘက္သို႔ ယိမ္းသည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ တို႔အၾကား ‘အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡမျဖစ္ေစရန္’ ပိုင္းျခားထားသည္။ Check and Balance ထားထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ရသည့္ ပါလီမန္စနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးသည္ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဝန္ႀကီးလုပ္သမၽွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က သေဘာတူ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္သမၽွ ဝန္ႀကီးက သေဘာတူလၽွင္ Check and Balance ေပ်ာက္မည္ဟု စိုးရိမ္သည့္အတြက္ သမၼတ စနစ္ဘက္ ယိမ္းေသာစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပုံရသည္။

ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လၽွင္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒတြင္ အာဏာရထားသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ထိန္းမရမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား စသည္ျဖင့္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ Check and Balance မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

ဝန္ႀကီးမ်ား


ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦးလုံးကို ထားလိုက္ပါ။ ဝန္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဦးစိုးသိန္း ကေရာ လႊတ္ေတာ္ မတက္သင့္ဘူးလား။ အေျခခံဥပေဒသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကား ပိုင္းျခားထားသည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္မတက္သင့္ဟု လြယ္လြယ္ေျဖရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးမ်ား အတြက္မူ ဒုသမၼတမ်ား ကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒတြင္ တိတိက်က် ေရးမထားပါ။ သို႔ဆိုလၽွင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ဦးစိုးသိန္း သြားမတက္သင့္သေလာ။

ဘယ္ေနရာ


အေျခခံဥပေဒကို အသာထားလိုက္ပါ။ ဒုသမၼတႏွစ္ဦးႏွင့္ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေမာင္ျမင့္တို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနသင့္သလဲ။ လႊတ္ေတာ္လား၊ အစိုးရလား။

သူတို႔ ေလာေလာဆယ္ အသုံးဝင္ဆုံးေနရာမွာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းတြင္သာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသက္တမ္းသည္ ႏွစ္လသာ က်န္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာ က်န္ႏိုင္သည္။ သူတို႔ ယခုလုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လၽွင္ ျပည္သူလည္း နာၿပီး ေနာင္တက္မည့္အစိုးရ ဗ်ာမ်ားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာင္တက္မည့္အစိုးရတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနၿပီးျဖစ္ရာ ႏွစ္လေလာက္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ေသာ လက္ရွိအစိုးရသည္ သူတို႔ မလိုခ်င္ဆုံးအရာ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ အကူးအေျပာင္း


လႊတ္ေတာ္သစ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းၾကား ႏွစ္လထပ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အစိုးရသစ္ တက္ခ်ိန္အထိ ငါးလနီးနီးၾကာရာ အစိုးရ အကူးအေျပာင္းသည္ အေတာ္ေလးၾကာသည္ဟု ေျပာရမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အကူးအေျပာင္း ၾကာရွည္သျဖင့္ ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရသည္။ အစိုးရ အလႊဲအေျပာင္းလည္း ပိုတည္ၿငိမ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုမွ စနစ္သစ္ေဆာက္ေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရေဟာင္းက ဖုတ္ဖက္ခါ ထသြားၿပီး အစိုးရသစ္က ခ်က္ခ်င္း ခုန္ဝင္၍မရပါ။ စနစ္တက် အာဏာလႊဲေျပာင္းရမည္သာ။

အခြင့္အလမ္းေလာ


လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အေ႐ြးခံရသည့္ အတြက္သာ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ မတက္ႏိုင္သည့္ ကိစၥ ေပၚျခင္းျဖစ္ရာ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မျဖစ္လၽွင္ ျပႆနာရွင္းမည္ဟု စဥ္းစားစရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ အခြင့္အလမ္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လႊတ္ေတာ္သစ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း Executive Branch တြင္းတြင္ အျမင့္ဆုံးေနရာမ်ား ရခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ အားေကာင္းရန္ အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဦးစိုးသိန္းသည္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုသမၼတ ေနာက္တစ္ဦးအျဖစ္ တင္စားခံရသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုသမၼတသုံးဦးဟု တင္စားေျပာႏိုင္သည္။

ထိုသူတို႔သည္ အစိုးရယႏၲရား အေၾကာင္း၊ လက္ရွိယႏၲရားအတြင္း ရွိေနသည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္တို႔ အပါအဝင္ ထိပ္တန္း ဝန္ထမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိရွိေနရာ သူတို႔ပါဝင္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရသစ္ကို Check and Balance လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရကို Check and Balance လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ အတြင္းသိ အစင္းသိ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္။

ဒုသမၼတႏွစ္ဦးႏွင့္ ဦးစိုးသိန္းတို႔ ကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ၏ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ရွိ အေနအထားတို႔ကို ျပသေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လႊတ္ေတာ္သစ္အတြက္ အခြင့္အလမ္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေနာင္လာမည့္ အစိုးရမ်ားအတြက္လည္း ႀကိဳစဥ္းစား ထားႏိုင္သည္။

ေဇယ်သူ

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Wed, 03 Feb 2016 13:21:37 +0000
အသံသာ Radical http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9724-rad http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9724-rad အသံသာ Radical

Radical ေခၚေခၚ Extremist ေခၚေခၚ အစြန္းေရာက္ အလြန္အကၽြံသမားမ်ားသည္ ေနရာတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၊ ေခတ္တိုင္းတြင္ ရွိသည့္အတြက္ သိပ္မဆန္းလွ။ သို႔ေသာ္ ထိုအစြန္းေရာက္အျမင္ မ်ားသည္ Mainstream ဟုေခၚေသာ လူအမ်ားလက္ခံသည့္ အျမင္မ်ား ျဖစ္မသြားရန္ လိုသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အစြန္းေရာက္


ဒီမိုကေရစီ ပူပူေႏြးေႏြးရလာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိုင္ဒီယာမ်ား အစြန္းေရာက္တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ားကို သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ၾကရသည္။ ‘ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္ အင္မတန္ေကာင္းေသာ အရာက အစြန္းေရာက္ေစ တတ္သလား’ ေစာဒက တက္လိုသူမ်ား ရွိမည္။ ဒီမိုကေရစီသည္လည္း မီးတို႔ ေရတို႔ကဲ့သို႔ပင္ သုံးတတ္လၽွင္ေဆး၊ မသုံးတတ္လၽွင္ေဘး၊ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္မ်ား ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ လူအမ်ားကို လြတ္လပ္ေစသည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို Freedom of Expression ၾကသည့္အတြက္ အိုင္ဒီယာမ်ား လြတ္လပ္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ၾကသည္။ အိုင္ဒီယာဆိုသည္မွာ အဆိုး အေကာင္းရွိသည္။ လက္ခံသူ အေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိုင္ဒီယာမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဖက္ဆစ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိုင္ဒီယာမ်ား အလြန္အကၽြံျဖစ္ျခင္းကိုမူ သိသာထင္ရွားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုေနရာတြင္ အထူးမဆိုခ်င္ေတာ့။

အလြန္အကၽြံျဖစ္လၽွင္ မည္သည့္အရာမၽွမေကာင္း။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္၊ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရး အစြန္းေရာက္၊ ဒီမိုကေရစီ အစြန္းေရာက္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အစြန္းေရာက္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအစြန္းေရာက္၊ Gender အစြန္းေရာက္၊ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးစုံ ရွိသည့္အနက္ မည္သည့္အစြန္းေရာက္ေရာက္ မေကာင္း။ ေရပင္ အလြန္အကၽြံေသာက္က ေဆး႐ုံေရာက္ႏိုင္သည္။ အစားေကာင္းပင္ အလြန္အကၽြံ စားက စားပိုးနင့္ကာ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အရာမဆို အေတာ္အတန္ အသင့္အတင့္ အလယ္အလတ္သာ ေကာင္းသည္။

တစ္ဖန္ နဂိုကတည္းက ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းၿပီးသား အိုင္ဒီယာမ်ားကို လူအမ်ား ႐ြံ႕ၿပီးသားျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္မ်ိဳး အႏၲရာယ္နည္းသည္။ အသံသာေသာ နားဝင္ခ်ိဳေသာ အျမင္တင့္တယ္ေသာ အိုင္ဒီယာမ်ားမွာမူ နဂိုမူလက ေကာင္းသည့္အတြက္ ယင္းအိုင္ဒီယာတို႔ အစြန္းေရာက္လၽွင္ အႏၲရာယ္ႀကီးသည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ား အေနႏွင့္ ထိုအိုင္ဒီယာမ်ား အလြန္အကၽြံ ျဖစ္မသြားေအာင္ ထိန္းႏိုင္ရန္လိုသည္။ သို႔မဟုတ္လၽွင္ ဖူးပြင့္ခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိုင္ဒီယာမုန္တိုင္း မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေဆာက္ရန္ မေျပာႏွင့္ အေျခတည္၍ပင္ ရမည္မဟုတ္။

အလြယ္ေခတ္


ျမန္မာျပည္သည္ တံခါးပိတ္လိုက္၊ ေစ့ထားလိုက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္အတြက္ အိုင္ဒီယာသစ္မ်ား ခန္းေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာလာသမၽွ အိုင္ဒီယာကို ‘မျမင္ဖူး မူးျမစ္ထင္’ ကာ အလြယ္တကူ လက္ခံတတ္ၾကသည္။ အ႐ိုးခံ ျမန္မာျပည္သည္ ဘတ္ဂ်က္နည္းနည္းႏွင့္ အိုင္ဒီယာေဖာက္ရ လြယ္ေသာေၾကာင့္ အိုင္ဒီယာျပန္႔ပြားေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ဝင္လာၾကသည္။ ‘ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ငါတို႔သာ မကယ္လၽွင္ မရေတာ့’ ဟု လက္ခေမာင္းခတ္သူက ခတ္ၾကသည္။ Feel Good ၾကသည္။ မွန္ပါသည္၊ ကယ္တင္လိုက္ေသာေနရာမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေရနစ္သူ ဝါးကူထိုးမိလိုက္ျခင္း မ်ိဳးလည္း အမ်ားအျပား ေတြ႕ေနရသည္။ သတိထားစရာမွာ သိသိႀကီးျဖစ္ေစ၊ မသိ၍ျဖစ္ေစ ကိုယ့္အထဲမွ ဝါးကူခုတ္ေပးေနေသာသူမ်ား ေတြ႕ေနရျခင္းပင္။ ကိုယ္က သေဘာ႐ိုးျဖင့္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္ခုတ္ေပးေသာ ဝါးသည္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ထိုးခ်ေသာ ဝါးမျဖစ္ေအာင္ သတိထားေစလိုသည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ သြားရလာရလြယ္ေသာ၊ ေျပာရဆိုရ ဆက္ရသြယ္ရ လြယ္ေသာေခတ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အိုင္ဒီယာမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လြယ္ေသာ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ အိုင္ဒီယာမ်ားသည္ တစ္ေနရာတည္းသို႔ စုၿပဳံစြဲကပ္သြားရန္ လြယ္ကူလြန္းသည္။ Facebook လူမႈမီဒီယာေပၚတြင္ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ႐ြယ္႐ြယ္လတ္လတ္ လူအမ်ားစုၿပဳံေနထိုင္ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ အိုင္ဒီယာမ်ားသည္ ေရာဂါသဖြယ္ စြဲကပ္ၾကသည္။ ယခင္က အိုင္ဒီယာျဖန္႔ရန္ ေဈးႀကီး (အခ်ိန္ကုန္၊ လက္ဝင္၊ ေငြကုန္) သေလာက္ ယခုအခါ အိုင္ဒီယာစတင္ျဖန္႔ရန္ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား လႈပ္႐ုံျဖင့္ ကိစၥၿပီးသည္။ ပ်ံ႕သြားေသာ အိုင္ဒီယာသည္ အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း Share သြား႐ုံျဖင့္ မိနစ္ပိုင္းနာရီပိုင္းအတြင္း လူေသာင္းသိန္းထံသို႔ ေရာက္ရွိ ကူးစက္သြားသည္။ အိုင္ဒီယာမ်ား ထိုသို႔ စုၿပဳံသြားႏိုင္သည့္ အတြက္ အလြန္အကၽြံအိုင္ဒီယာမ်ား အျမစ္တြယ္ရန္ လြယ္သလို သာမန္အိုင္ဒီယာ အခ်ိဳ႕ပင္ အလြန္အကၽြံျဖစ္ရန္ လြယ္သည္။

အခံ


အိုင္ဒီယာမ်ား အစြန္းေရာက္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အခံႏွင့္လည္း ဆိုင္သည္။ ပညာအခံနည္းလၽွင္ ယုံလြယ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တံခါးပိတ္ခဲ့ရျခင္း၊ စဥ္းစားသုံးသပ္ခြင့္ မေပးခဲ့ေသာ ပညာေရးတို႔ေၾကာင့္ ယုံလြယ္သည္။ ယုံလြယ္လၽွင္ အိုင္ဒီယာမ်ား တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ရန္ လြယ္သည္။ ကာလာမသုတ္ကို ျမန္မာတို႔ ႏႈတ္ဝယ္႐ြ႐ြ ေျပာတတ္ၾကေသာ္လည္း တကယ္က်င့္သုံးျခင္း နည္းသည္။

ခံစားခ်က္ျပင္းျပင္းတို႔ တအုံေႏြးေႏြး ကိန္းေအာင္းေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း အိုင္ဒီယာမ်ား အစြန္းေရာက္တတ္သည္။ အစြန္းေရာက္ေစလိုသူ ျပည္ပျပည္တြင္း အိုင္ဒီယာျပန္႔ပြားေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာနတို႔ကို ဆြေပးလိုက္႐ုံျဖင့္ ေလအဟုန္ျဖင့္ အစြန္း ေရာက္သြားႏိုင္သည္။

ယခုသက္တမ္း ကုန္လုနီးသူမ်ားေရာ ေနာက္တက္မည့္သူမ်ားေရာ ထိုအလြန္အကၽြံသမားမ်ား ရန္ကို ရင္ဆိုင္ရ၊ ရင္ဆိုင္ရမည့္အတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ခ်င္းစာသည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ သူတို႔အထဲတြင္ အလြန္အကၽြံသမားမ်ား မရွိဘူးဟု ေျပာျခင္းမဟုတ္။ ေနရာတိုင္း ဌာနတိုင္း ေခတ္တိုင္းတြင္ အိုင္ဒီယာမ်ား အလြန္အကၽြံ စြဲကပ္ခံေနရသူမ်ား ရွိၿမဲမဟုတ္လား။

အိုင္ဒီယာမ်ား အလြန္အကၽြံျဖစ္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ရွိေနမည္မွာ ဓမၼတာသာ။ ထို႔ထက္ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာ အပိုင္းတို႔သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔မလာရန္မူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။

ေဇယ်သူ

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Sat, 30 Jan 2016 12:31:36 +0000
ရင္ဆိုင္ရဦးမည့္ ကြမ္း၊ ေဆး၊ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ျပႆနာမ်ား http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9720-dru http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9720-dru ရင္ဆိုင္ရဦးမည့္ ကြမ္း၊ ေဆး၊ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ျပႆနာမ်ား

ကြမ္း၊ ေဆး၊ အရက္ ဤသုံးခ်က္ မေရွာင္ႏိုင္သည္မွ အစျပဳကာ လမ္းမွား ေရာက္သြားသူမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမႈဝန္းက်င္သည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အက်ည္းတန္လာေပၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္တုန္းက မိဘ၊ ဆရာမ်ားက ေသရည္အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆို ဆုံးမခဲ့ဖူးသည္။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာစီစာကုံးမ်ားလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရးခဲ့ဖူးပါၿပီ။ ‘ေရွာင္ေလေဝးေဝး မူးယစ္ေဆး’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာစီစာကုံး ပထမဆုရခဲ့ဖူးသည့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးမွာလည္း ယခုအခါ မူးယစ္ေဆး၏ သားေကာင္ဘဝသို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ သိကၽြမ္းသူအခ်ိဳ႕လည္း မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ငယ္႐ြယ္ခ်ိန္တြင္ လူ႔ေလာကကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ေလၿပီ။ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာတာရွည္ျပႆနာလို ျဖစ္ေနသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ အရက္ေသစာတို႔ မေကာင္းေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား မသိမဟုတ္။ သူတို႔ သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ စြဲလမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေရာင္းသူမ်ားကလည္း ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ေနၾကသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈကို တားဆီး အေရးယူေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈက ထင္သာျမင္သာ မရွိေသးေခ်။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တို႔ကလည္း အဟန္႔အတားတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ား ထိေရာက္စြာ က်င့္သုံးေရးတြင္လည္း အားေပ်ာ့ဆဲ။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ေသစာမ်ားေၾကာင့္ သုံးစြဲသူသည္သာ ဘဝပ်က္ရသည္ မဟုတ္။ ၎တို႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပါ ထိခိုက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားက ၎တို႔ ပုံမွန္သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ ေငြလိုသည္။ သည့္အတြက္ မိသားစုက လိုသေလာက္ ေငြမေပးႏိုင္သည့္အခါ မိသားစုပိုင္ေငြေၾကးမ်ား ခိုးယူမည္။ ပစၥည္းမ်ား ခိုးယူကာ သူခိုးေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ရံဖန္ရံခါ မိသားစုအေပၚ ရန္ရွာမည္။ မိသားစုဝင္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္သည္အထိ အၾကမ္းဖက္ၾကမည္။ အေသြးအသားက အခ်ိန္မွန္ ေတာင္းဆိုခ်ိန္ မသုံးစြဲရသည့္အခါ သူတို႔သည္ ဘာကိုမွ မသိေတာ့ေခ်။ ေတြ႕ရာျမင္ရာ ရန္ရွာေတာ့သည္။

ထိုသူတို႔ေၾကာင့္ ကာယကံရွင္ မိသားစုမ်ားမွာ မလုံၿခဳံမႈကို အခ်ိန္ျပည့္ ခံစားေနရေတာ့သည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားသည္ ဘာကိုမွ စိတ္မဝင္စားၾကပါ။ သူတို႔စိတ္ကူးထဲတြင္ အနာဂတ္ ဆိုသည္လည္း မရွိေတာ့ပါ။ သူတို႔ကို မိသားစုအေပၚ ငဲ့ၫွာဖို႔၊ မိဘေနာင္ေရး၊ သားသမီးေနာင္ေရး လွည့္ၾကည့္ဖို႔ ေျပာဆို နားခ်သည္ဆိုသည္မွာ ကၽြဲပါးေစာင္းတီးႏွင့္ မျခားလွ။ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသည့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေၾကာင့္ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားက အေၾကာက္တရားမ်ား၊ မလုံၿခဳံသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနရသည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသည့္ သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ မိဘျဖစ္သူမ်ား စိတ္ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး စြဲလမ္းၿပီးပါက ျဖတ္ရ အလြန္ခက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျပတ္ၿပီးလၽွင္လည္း သုံးစြဲသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရပါက ျပန္လည္ သုံးစြဲတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးကို ႀကိဳးစားျဖတ္ၿပီး ေနာက္ အရက္ႏွင့္ အစားထိုးၾကသည္လည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆးဝါး စြဲဖူးသူမ်ား အရက္ေသာက္လၽွင္ အလြန္ ေသြးဆိုးတတ္ၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရမ္းကားတတ္ၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိသည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ ဤမၽွဆိုးက်ိဳးေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ သုံးစြဲသူ မ်ားျပားေနရပါသနည္း။ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မတိုင္မီကပင္ ေဆးလိပ္ စေသာက္တတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘီယာ၊ အရက္သို႔ တစ္ဆင့္တက္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ကား အေပါင္းအသင္းအခ်ိဳ႕၏ အတတ္ဆန္းမႈေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္ စမ္းသုံးၾကည့္ရာမွ စြဲလမ္းသြားကာ ေဆးေျခာက္မွ ဘိန္းမည္းမ်ိဳမည္၊ ဘိန္းျဖဴ ႐ႉမည္။ ေငြေၾကးအရ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမည္းမ်ား မတတ္ႏိုင္သည့္အခါ တြက္ေျခကိုက္သည့္ နံပါတ္ဖိုးအရည္မ်ား အေၾကာတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းဖို႔ စဥ္းစားလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲလာၾကျခင္းမွာ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား မျပ႒ာန္းႏိုင္ေသးျခင္း၊ ျပ႒ာန္းၿပီးဥပေဒမ်ား ထိေရာက္စြာ မက်င့္သုံးျခင္း တို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္က ေဆးလိပ္မ်ား အလိပ္ေျပ မေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအား ေဆးလိပ္မေရာင္းခ်ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အရာမထင္ခဲ့ေခ်။ ဥပေဒသည္ ျပ႒ာန္း႐ုံႏွင့္ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္က သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား အေရးယူရန္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ဘီယာကဲ့သို႔ ကုန္စည္မ်ားအား အခြန္ တိုးျမႇင့္စည္းၾကပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တရားမဝင္ အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ ေဆးလိပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းကိုလည္း မတားျမစ္ႏိုင္ေသးေခ်။ ‘မူးယစ္ေဆးအစ ေဆးလိပ္က’ ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေဆးလိပ္မ်ား အလြယ္တကူ ရႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ ေဈးဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္ မ်ားအား ေဆးလိပ္မေရာင္းေပးဖို႔၊ ေဆးလိပ္ကို ဘူးလိုက္သာ ေရာင္းခ်ဖို႔ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အရက္၊ ဘီယာမ်ားသာမက ေဆးလိပ္ ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ ေလၽွာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္လည္း ျပ႒ာန္းသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမဟုတ္သည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲရသည့္ အေၾကာင္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္သလို ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပလူငယ္မ်ားက အ႐ြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ အလုပ္အကိုင္မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကို အသုံးခ်ေနခ်ိန္၊ အနာဂတ္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေတာက္ပေနခ်ိန္တြင္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ အခ်ိန္ပိုေနေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ မူးယစ္ေဆးက အစားထိုးစရာ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားမေကာင္းေသးျခင္း၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ အားကစားကြင္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ႏွင့္လည္း ဆိုင္သည္။

လူငယ္အခ်ိဳ႕ကမူ တကၠသိုလ္ေရာက္မွ ပ်က္စီးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ဆိုလၽွင္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေဆးတကၠသိုလ္ဟုပင္ ေဒသခံမ်ားက အမည္ေပး ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားကမူ အိမ္တြင္းေရး အဆင္မေျပျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာျခင္း သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမိဘမ်ား၏ တင္းက်ပ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို မခံႏိုင္၍ ထြက္ေပါက္ရွာျခင္း တို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းသူမ်ားတြင္လည္း အခ်ိဳ႕ကသုံးစြဲရာမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ကိုယ္တိုင္မသုံးစြဲေသာ္လည္း မိမိအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ယူသူ၊ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူ မ်ားလည္းရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးဆိုင္အခ်ိဳ႕ပတ္သက္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္က မူးယစ္ေဆးထိုးသူမ်ားအား ေဆးထိုးအပ္မ်ား မေရာင္းခ်ရန္ က်န္းမာေရးဌာနက ၫႊန္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခါ သုံးစြဲသူမ်ားက အပ္တစ္ေခ်ာင္းတည္း လက္ဆင့္ကမ္း ေပါင္ႏွံသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ HIV/AIDS ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ သည့္ေနာက္တြင္ကား မူးယစ္သုံးစြဲသူမ်ား လာေရာက္လၽွင္ ေဆးဆိုင္၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ တစ္ခါ သုံး ေဆးထိုးအပ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ေပးဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ တစ္ခါက ျမန္မာရဲမ်ားက ျပည့္တန္ဆာဖမ္းဆီးရာတြင္ ကြန္ဒုံးမ်ားကို သက္ေသခံအျဖစ္ ထြက္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားက ကြန္ဒုံး အသုံးမျပဳေတာ့ျခင္း ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဘိန္းခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လုံၿခဳံေရးေပးလ်က္ ရွိသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုလၽွင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းမႈမွာ မၾကားရသေလာက္ ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို မခံစားႏိုင္ေတာ့သည့္ ျပည္သူမ်ားက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအသြင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚမွာပင္ တစ္မိသားစုထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးေဆာင္သူ သုံးဦးအထိ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုံးစြဲသူအမ်ားစုမွာ HIV ကူးစက္ခံေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေဈးႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္ ဟုလည္း သိရသည္။ ေဈးႏႈန္း ျမင့္မားလာသည့္အခါ မူးယစ္ေဆး အလြန္အကၽြံစြဲေနသူမ်ား အတြက္ ခက္ခဲလာသည္။ ဤသည္ကလည္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သာမန္လူမ်ားက ထမင္းတစ္ရက္ မစားမိလၽွင္လည္း ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ေပမယ့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပုံမွန္သုံးစြဲ ေနသူမ်ားမွာမူ တစ္ရက္တေလ မသုံးရလၽွင္ စိတ္မူမမွန္ျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အၾကမ္းဖက္ တတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ မူးယစ္ေဆး ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းတူ သုံးစြဲၿပီးသူတို႔ အတြက္ စနစ္တက် ေဆးျဖတ္ေပးဖို႔၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ မိမိဘဝအေပၚ ျပန္လည္ တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုလာျပန္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဤကိစၥကို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုေပသည္။ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မူးယစ္ေဆးနယ္ မကၽြံဖို႔ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္မ်ား မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ သုံးစြဲပါက အေရးယူမည္၊ ေက်ာင္းထုတ္မည္ဟု ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္႐ုံပဲလား။ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား ကလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔ လိုေပသည္။ ဘိန္းျဖတ္ေဆး႐ုံမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း မိဘအမ်ားစုက မိမိဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းမည္ကို ေရွး႐ႈလ်က္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား မူးယစ္ေဆး စြဲေနလၽွင္လည္း ထိုသို႔ေသာေနရာမ်ား မပို႔ေဆာင္လိုၾကသည္ကိုလည္း သိထားသင့္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုလာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားအတြင္း ေအာက္ေျခအထိ အသိပညာေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲေနသူမ်ား မူးယစ္ေဆး အလြယ္တကူျဖတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘိန္းႏွင့္ နံပါတ္ဖိုးကဲ့သို႔ မူးယစ္ေဆးမ်ား သာမက ေဆးေျခာက္ႏွင့္ စိတ္ႂကြ ေဆးမ်ားလည္း ႏွိမ္နင္းရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာႏွင့္ အရက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္လည္း အသုံးမဝင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒသစ္မ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ ၎တို႔ေရာင္းခ်ခြင့္အတြက္ လိုင္စင္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ လမ္းေဘးကြမ္းယာဆိုင္ မွအစ ေဆးလိပ္မ်ား အလြယ္တကူဝယ္ယူ၍ ရႏိုင္ျခင္း၊ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားက လူျမင္ကြင္းတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ေနျခင္းတို႔မွာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ေပ။

နံပါတ္ဖိုး သုံးစြဲသူမ်ားဆိုသည္မွာ အျခားမူးယစ္ေဆးမ်ား မသုံးစြဲခင္ နံပါတ္ဖိုးကို အရင္ဆုံး သုံးစြဲသည္ မဟုတ္ေခ်။ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာႏွင့္ ဘီယာမ်ားမွ အစျပဳကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ နံပါတ္ဖိုးထိုးသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ အရက္ဆိုင္မ်ား ရွိေနျခင္းကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။ ညအခ်ိန္မေတာ္တြင္ အရက္ေသာက္စား မူးယစ္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားက အုပ္စုဖြဲ႕ကာ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆး ျပႆနာသည္ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးေပၚ ေျဖရွင္းသင့္သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ လာမည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ က်န္းမာၿပီး ပညာအေျခခံသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ တိုက္ထုတ္ရေပေတာ့မည္။ အနည္းဆုံးေတာ့ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမႈရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ရရွိေစေရးပင္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ရင္ေႏြး (ေျမာက္ပိုင္းသား)

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Fri, 29 Jan 2016 07:36:15 +0000
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအနီးအေဝး အျဖဴအမည္း http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9694-ncy http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9694-ncy ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအနီးအေဝး အျဖဴအမည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံမၿပိဳကြဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးႀကီးသလို ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး အတြက္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အေရးႀကီးသည္။ ယခု ထြက္ခါနီးအစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးထိပ္ထားသလို တက္ခါနီးအစိုးရ သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပထမဦးစားေပးဟု သိရသည္။ ထိုအတိုင္းဆိုလၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး နီးသလား၊ ေဝးသလား၊ အျဖဴလား အမည္းလား။

လတ္တေလာ က်င္းပၿပီးစီးသြားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ငါးရက္ၾကာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို အတန္အသင့္ ေစာေၾကာမိသည္။ အားလည္းေလ်ာ့သည္၊ အားလည္းတက္သည္။

အားေလ်ာ့သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ ေလၽွာက္ရဦးမည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရဦးမည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ခ်ိတ္ထားသည့္အတြက္ မ်ားမ်ားစားစား ေျပာၾကဆိုၾကရဦးမည္။

အားတက္သည္မွာ ဟိုးယခင္က ၾကားရေသာ ခြဲထြက္ျခင္းမ်ိဳး မၾကားရ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ယခင္က ဟိုဘက္သည္ဘက္ ရန္သူအျဖစ္ တိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ား လက္ဖက္ရည္ တစ္ဝိုင္းတည္း ထိုင္စကားေျပာၾကသည္။ ၅ ႏွစ္တာ ခရီးစဥ္တစ္ေလၽွာက္ အႏိုင္ႏိုင္ေလၽွာက္ခဲ့ၾကရင္း ယခုလို တစ္စားပြဲတည္းထိုင္ တစ္ခန္းထဲ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေလာက္သည္အထိ အဓိကလူမ်ားအၾကား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္းနားလည္မႈ အဆင့္တစ္ခုထိ ေရာက္ေအာင္ ပြင့္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္ကိုလည္း ခံစားမိသည္။ ထိုအဆင့္က ခုျမင္ခုပြင့္မ်ိဳး မဟုတ္၊ အခ်ိန္ယူရသည္။ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးရသည္။ အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားျပဳ စကားဆိုၾကရာတြင္ အျမင္ကြဲျပားၾက ေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

ညီလာခံ


ယခုက်င္းပသြားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ထိုညီလာခံ အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ပထမဦးဆုံး က်င္းပႏိုင္သည့္ ညီလာခံ ျဖစ္သည္။ ေျခလွမ္းႀကီးတစ္လွမ္း လွမ္းလိုက္ႏိုင္ျခင္း။ ယခု အစိုးရလက္ထက္ ေနာက္ဆုံးက်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္အစိုးရသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးေသာ ညီလာခံလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုညီလာခံသည္ ပ်က္မလိုပ်က္မလိုျဖင့္ က်င္းပျဖစ္သြားေသာ ညီလာခံဟု ညီလာခံစီစဥ္သူမ်ား ထံမွေရာ ညီလာခံ တက္ေရာက္လာသူမ်ား ထံမွေရာ သိရသည္။ သေဘာထား ကြဲလြဲၾကသည့္အတြက္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ၾကရျခင္းျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိစၥ အျငင္းပြားရျခင္းမွာ မဆန္း။ ေနာင္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အျငင္းပြားၾကဦးမည္သာ။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ျငင္းခုံျခင္း၊ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ျခင္းမ်ားထက္ ‘အားလုံးေကာင္းပါသည္’ ျဖစ္သြားမည္ကိုသာ စိုးရိမ္သည္။

‘ေမၽွာ္လင့္မိလၽွင္ ရင္ပိုနာရတတ္ေသာ’ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သေဘာကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သည့္ ျမန္မာတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အတိုင္း စာေရးသူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ မ်ားမ်ား မေမၽွာ္လင့္ပါ။ ထိုညီလာခံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို အႀကံဉာဏ္ ဝိုင္းထုတ္ၾကသည့္ပြဲဟု နားလည္ပါသည္။ တစ္ဦး၏အျမင္၊ တစ္ဦး၏ခံစားခ်က္ကို တစ္ဦးသိေအာင္ လုပ္ၾကသည့္ပြဲ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားဟု အစုအဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ငါးခု က႑ငါးခ ုရွိသည့္အတြက္ အစုအဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးလိုသူ မ်ားျပားၿပီး အႀကိတ္အနယ္ႏွင့္ ပြဲဆူသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွင့္ NLD တို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အထူး စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ NLD သည္ ေနာက္တက္မည့္အစိုးရ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို စိတ္ဝင္စားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ NLD ၏ သေဘာထားကို မ်ားမ်ား မၾကားလိုက္ရ။

ညီလာခံတက္လာသူ အခ်ိဳ႕က ေနာက္တက္မည့္အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ‘တစ္ကျပန္စ’ မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ စာေရးသူအျမင္မွာ ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ဆိုသည့္အတိုင္း ျမားေျမာင္႐ႈပ္ေထြးလွေသာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေရးမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းရဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေပါက္ၿပီးသည့္ ေနရာမွ ေနာက္ျပန္ေ႐ႊ႕ေအာင္ လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာလၽွင္ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ အာ႐ုံပိုစိုက္ႏိုင္မည္။ ကိုယ့္ဒုကၡ ကိုယ္ရွာမည္မဟုတ္။ အလုပ္သက္သာလၽွင္ ပိုေကာင္းသည္ မဟုတ္ပါလား။ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ိဳးမူ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု သေဘာေပါက္သည္။

ဖက္ဒရယ္ဆိုသည့္ စကားသည္ ယခင္က မၾကားဝံ့မနာသာစကား ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ထိုညီလာခံတြင္ မပါမၿပီးေသာစကား ျဖစ္လာသည္မွာ ဖက္ဒရယ္တေစၧ ေျခာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္မွ ဟုတ္ပါေလစဟု ေတြးမိေစသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ‘ဖက္ဒရယ္’ သည္ အသုံးမ်ားသေလာက္ နားလည္မႈ အလြဲႏိုင္ဆုံး စကားရပ္ဟုလည္း သေဘာေပါက္မိသည္။

အခ်ိဳ႕ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ အိမ္စာလုပ္ထားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ဗလာခ်ည္းသက္သက္ ထလာရပုံေပၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ အစက ျပန္စသလို ျဖစ္ေနသည္။ Federalism ကို ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္ အဓိပၸာယ္ေပါက္ျခင္းမ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ေရာေထြး စဥ္းစားေနျခင္းမ်ား ေတြ႕ရသည္။

စီးပြားေရးအျမင္


ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒကို စိတ္ဝင္စားသည့္ စာေရးသူသည္ စီးပြားေရး ေခါင္းစဥ္ Fiscal Federalism ေခၚ ဝင္ေငြခြဲေဝ ရယူျခင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ စာေရးသူတို႔ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕ (ညီလာခံတြင္း အလြယ္ေခၚ ပညာရွင္အဖြဲ႕) မွ ထိုေခါင္းစဥ္တြင္းသို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ သုံးဦးသာ ရွိသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ပိုရၿပီး တစ္ႀကိမ္လၽွင္ ဆယ္မိနစ္ႏွင့္ သုံးႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာသည္ စီးပြားေရးျပႆနာလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္ေဝစု မတည့္ရာမွ စစ္တိုက္တတ္ၾကသည္။ စစ္တိုက္လၽွင္ လက္နက္လိုသည္၊ လူလိုသည္၊ စားနပ္ရိကၡာလိုသည္၊ စခန္းလိုသည္။ ယင္းအရာတို႔ကို ေငြျဖင့္ဝယ္လၽွင္ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္လၽွင္ ေငြလိုသည္။ စစ္ျဖစ္ရာေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရက အခြန္ေကာက္သလို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ကလည္း အခြန္ေကာက္သည္။ ထိုေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔မွာ စစ္ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ မေကာင္းရသည့္ အထဲ အခြန္ႏွစ္ထပ္ ေပးၾကရရာ ‘ႏူရာဝဲစြဲ၊ လဲရာသူခိုးေထာင္း’ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကင္းမဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ တည္ေထာင္ၾကမည္မဟုတ္၊ ရွိၿပီးသူမ်ားပင္ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကမည္။ စီးပြားေရး မေကာင္းလၽွင္ နာၾကည္းမႈမ်ား ပိုနက္႐ႈိင္းၿပီး စစ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားျပန္သည္။ တစ္ဖန္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါမ်ားရာေနရာ မ်ားတြင္လည္း စစ္ျဖစ္တတ္သည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်ၿပီး စစ္တိုက္ၾကသျဖင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ စစ္ျဖစ္လၽွင္ ၾကာရွည္တတ္သည္။

အခြန္အေကာက္ကို ျပည္နယ္/တိုင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ ခြဲေဝၾကရာတြင္ မည္သူက မည္သည့္အခ်ိဳးျဖင့္ ရသင့္သည္ကို အာ႐ုံစိုက္ၾကသည္က မ်ားသည္။ အမွန္မွာ အခြန္အေကာက္ ပိုမ်ားလာေအာင္ ေကာက္ေရး၊ အခြန္အေကာက္ မ်ားမ်ား ေကာက္ႏိုင္ေအာင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔ လာခ်င္ေအာင္ စစ္မျဖစ္ေရး တို႔ကိုလည္း သတိထားသင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရး


အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးသည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ အျပဳအမူအေပၚ မ်ားစြာမူတည္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နဂိုကတည္းက အခ်က္အခ်ာ က်ခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မဟာအင္အားႀကီးျဖစ္ရန္ တာစူလာခ်ိန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕အာရွတြင္ ဩဇာျပန္ျဖန္႔ရန္ အားထုတ္ခ်ိန္တြင္ ပိုၿပီးပင္ အခ်က္အခ်ာ က်လာသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ နယ္စပ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွား အေျခစိုက္ၾကသည့္ အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားသည္ ပိုၿပီးပင္ အခရာက်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္တြင္းအျမင္ သာမက ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအျမင္၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအျမင္ ျဖင့္ပါ ၾကည့္သင့္သည္။

သူနီး ကိုယ္နီး


တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားေရာ တပ္မေတာ္သည္ပါ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တိုက္ေနရပါသည္ ဆိုေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား မရပ္သေ႐ြ႕ ထိုေဒသခံမ်ား နစ္နာေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သူမွားသည္၊ မွန္သည္ အသာထား တိုက္ပြဲမ်ားရပ္ဖို႔ အဓိက ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္လၽွင္လည္း ေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ရဦးမည္။ ေဒသမြဲေနသေ႐ြ႕ စစ္ျပန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အဆုံးမွတ္ မဟုတ္၊ ျဖစ္စဥ္ Process သာျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုက္ယူ၍မရ၊ ေတာင္းယူမွရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း နီးလို၍မရ၊ ေဝးလို၍မရ။ အားလုံးနီးလၽွင္ နီးမည္၊ အားလုံးေဝးလၽွင္ ေဝးမည္ျဖစ္သည္။

ေဇယ်သူ

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Wed, 27 Jan 2016 11:20:12 +0000
ေနာက္က်ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေႏြဦး http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9693-knm http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9693-knm ေနာက္က်ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေႏြဦး

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးက အလြန္စိတ္လႈပ္စရာေကာင္းေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ သိပ္မၾကာေတာ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခုံေပၚမွာ မ်က္ႏွာသစ္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားစြာကို ျမင္ေတြ႕ရပါေတာ့မည္။

ဤျဖစ္စဥ္ကား လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ နီးပါးအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႀကဳံဖူး မၾကားဖူးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အသြင္မတူေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္မွ အသြင္မတူေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ တစ္ရပ္ထံသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း တစ္နည္း တာဝန္လႊဲေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို ႏွစ္ ၇၀ နီးပါး ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း ပုံစံတူအစိုးရ တစ္ရပ္မွ ပုံစံတူအစိုးရ တစ္ရပ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ အစဥ္အလာမ်ိဳးသာ ရွိခဲ့ၿပီး ယခု ကဲ့သို႔ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး မရွိခဲ့။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အေျပာင္းအလဲမရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ဆက္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ အာဏာသိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ဦးေနဝင္းလက္ထက္မွာ ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲ မရွိေတာ့ဘဲ ၁၉၈၈ မဆလ ပါတီၿပိဳကြဲျခင္း ႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္စစ္အာဏာရွင္ မ်ိဳးဆက္က ၁၉၉၀ မွာ ဒီမိုကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း အႏိုင္ရပါတီမွာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မခံခဲ့ရေပ။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်ျပန္ေတာ့ ယူနီေဖာင္းဝတ္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တိုက္ပုံ ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ျခင္းသာ ျဖစ္၍ ဘာမွ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့။

ယခု ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းမွာ ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါေတာ့မည္။ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အ႐ႈံးရလဒ္ကို လူသိရွင္ၾကား လက္ခံၿပီးေနာက္ အႏိုင္ရ NLD ပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု တရားဝင္ ကတိျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအစည္းအေဝးတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရေပေတာ့မည္။ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ အိႏၵိယ စသည့္ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္မွ အစိုးရ တစ္ရပ္သို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္လွေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အတြက္မူ အဆန္းတၾကယ္ ျဖစ္ေနသည္။။ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္၊ ေလဘာႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္၊ ဘီေဂ်ပီႏွင့္ ကြန္ဂရက္ သည္လိုပဲ သမိုင္းမွာ ဘတစ္ျပန္ က်ားတစ္ျပန္ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာေတာ့ သည္အစဥ္အလာမ်ိဳး မရွိေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ရက္မ်ားမွာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းေနသည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေနလာခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ မ်ားစြာရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျမန္မာ့ေႏြဦးကို Burma Spring ဟုကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာကတည္းက သည္အေခၚအေဝၚကို သုံးႏႈန္းခဲ့ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး မ်ားကိုမူ အျပည့္အဝ မရခဲ့။ အရပ္သားေခါင္းေပါင္း ေဆာင္းထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္၍ ‘အေျပာင္းအလဲ’ (ေႏြဦး) Spring ဟုမေခၚေဝၚထိုက္။ အတုအေယာင္ ေႏြဦးတစ္ခုမၽွသာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ျမန္မာ့ေႏြဦးက အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။ ‘အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆီသို႔’။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ၂၀ ရာစုသမိုင္းတြင္ ျပည္သူလူထု အုံႂကြေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ အေစာဆုံး ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုက ေနာက္အက်ဆုံး ဒီမိုကေရစီရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ကာလ မ်ားအတြင္း အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ ဥေရာပမွ စပိန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္း ၁၉၉၀ ျပည့္ကာလတစ္ဝိုက္က အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံေဟာင္းမ်ား ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့မႈကိုေတာ့ လႈိင္း Wave အျဖစ္ တင္စားခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ကာလက အသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ လုံးဝေခ်ာေမြ႕စြာ ေအာင္ျမင္သြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ရွိသလို အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလအတြင္း အႀကီးအက်ယ္ မုန္တိုင္းထန္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိသည္။ အဆိုးဆုံး နမူနာက ယူဂိုဆလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စုမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္မူ ထိုႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား အထိုင္က်သြားၿပီး ဒီမိုကေရစီ က်င့္သားရ သြားၾကသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ မေအာင္ျမင္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ပဋိပကၡနမူနာတခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ျပကာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္မ်ားစြာ ေရတိမ္နစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ အလြန္ ၂၀၁၁ မွာေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းမႈ လႈိင္းတစ္လုံးေပၚလာျပန္သည္။ သည္တစ္ခါေတာ့ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ေတြက ‘လႈိင္း’ ဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းကို မသုံးေတာ့ဘဲ ေႏြဦးရာသီမွာ ပန္းေတြ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္လာၾကသလိုမ်ိဳး Spring ဟု ေခၚတြင္ သုံးစြဲလိုက္ၾကသည္။ တူနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ လစ္ဗ်ား၊ ယီမင္၊ ဆီးရီးယား၊ ဘာရိန္း၊ ကူဝိတ္၊ အယ္လ္ဂ်ီးယား အစရွိသည့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး လူထုအုံႂကြဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္မႈမ်ားကို Arab Spring အျဖစ္ သုံးႏႈန္းလ်က္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တင္စားခဲ့ၾကသည္။

အာရပ္ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရးက အေရွ႕ ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လႈိင္းလုံးလို မဟုတ္။ ယခုခ်ိန္ထိ ဆိုး႐ြားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္မီးမ်ား ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လစ္ဗ်ားတြင္ အာဏာရွင္ ကဒါဖီအစိုးရ ျပဳတ္က်သြားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသည္ အပိုင္းပိုင္းကြဲေနသည္။ အီဂ်စ္အာဏာရွင္ မူဘာရက္ကို အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔၏ အုံႂကြေတာ္လွန္မႈျဖင့္ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အီဂ်စ္ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး၏ နိဂုံးမွာ စစ္တပ္ကသာ ျပန္လည္ လႊမ္းမိုးသြားသည္။ အဆိုးဆုံးကေတာ့ ဆီးရီးယား ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ အယ္လ္အာဆတ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔ ႀကိဳးစားေသာ လူထုအုံႂကြမႈမွာ အဆုံးသတ္၌ မဆုံးႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီး လူေပါင္း သိန္းခ်ီေသဆုံး၊ ဒုကၡသည္ သန္းခ်ီ ျပန္႔က်ဲျခင္းသာ အဖတ္တင္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ဆိုလၽွင္ ‘အာရပ္ေႏြဦး’ မွာ မေအာင္ျမင္ေသာေႏြဦးဟု ဆိုရမည္။ သမိုင္းတြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ပဋိပကၡမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ႀကဳံၾကရသည္။ ေခ်ာေမြ႕ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ကား ရွားပါးလွသည္။ ထိုအျခင္းအရာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကို အခ်ိဳ႕က ညင္သာေသာ အကူးအေျပာင္းဟု ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ သူတို႔က ေသြးထြက္သံယို အထိအခိုက္ နည္းပါးျခင္းကို ရည္ၫႊန္းလိုပုံ ရသည္။ မွန္ေတာ့မွန္သည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ သာသာယာယာေတာ့ ရွိေနသည္။ လွပေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ခရီးမဆုံးေသးပါ။ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လၽွင္ မမွန္းဆႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚလာသည့္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို သတိမူမိဖို႔ လိုသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ေသာ စစ္တပ္သည္ မေအာင္ျမင္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သာဓကျပဳကာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚမွာ ပါဝင္ေနလိုေသးသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာေတာ့ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚ၌ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရွိ။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္ အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ေႏြဦးကိုေတာ့ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာ့ေႏြဦးသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ မ်ားကမွ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အာရပ္ေႏြဦး မဟုတ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၇ ႏွစ္ကတည္းက သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ ေႏြဦး ျဖစ္သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ တညီတၫြတ္တည္း လိုက္ခဲ့ၾကသည့္ ေႏြဦး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ေႏြဦးမွာ အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ေသာ ျပည္သူမ်ားစြာ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္တို႔ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းမ်ားစြာတို႔ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ေပးဆပ္ရမႈမ်ား မလိုခ်င္ေတာ့ပါ။

လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ခန္းမေဆာင္ႀကီးထဲ ေရာက္ရွိလာၾကေတာ့မည့္ ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္ အမတ္သစ္မ်ား၏ ႐ႊင္ပ်ေသာ မ်က္ႏွာမ်ားကို ျပည္သူေတြ ျမင္ေတြ႕ရပါေတာ့မည္။

ျမန္မာ့ေႏြဦးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ ‘ေနာက္ဆုံးေႏြဦး’ ဟုဆိုက မွားအံ့မထင္ပါ။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Wed, 27 Jan 2016 11:13:02 +0000
အကြဲအၿပဲမ်ားမွ ဖယ္ခြာ၍ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေသာ ႏုိင္ငံသစ္ဆီသို႔ http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9692-ako http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9692-ako အကြဲအၿပဲမ်ားမွ ဖယ္ခြာ၍ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေသာ ႏုိင္ငံသစ္ဆီသို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ခရီး႐ွည္ႀကီး၏ ပထမငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းအၿပီးတြင္ ဒီမိုကေရစီ၏အ႐ုဏ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕စျပဳလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္သို႔ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ေသာ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးတည္းက ယခုအခ်ိန္ထိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသးသည္မွာလည္း ခါးသီးသည့္ အမွန္တရားအျဖစ္ ႐ွိေနသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းေတြလည္း မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရင္း ေတြအနက္ အဓိက တရားခံအျဖစ္ ေတြ႕ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကားက အကဲြအၿပဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အကဲြအၿပဲ ဇာတ္လမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကံၾကမၼာ တိမ္သလႅာ ဖံုးခဲ့ရသည္မွာ ကာလ႐ွည္ၾကာ ႐ွိခဲ့ေလၿပီ။

လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ ဉာဏ္ပညာႀကီးမားမႈ၊ တိုင္းျပည္အေပၚတြင္ ထား႐ွိသည့္ အေျမာ္အျမင္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ လူထုအေပၚထား႐ွိသည့္ စိတ္ရင္းေစတနာတို႔မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္မ႐ွိ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ “ငါလုပ္မွ ျဖစ္မည္” ဆုိသည့္မာန္မာန ေထာင္လႊားမႈေတြေၾကာင့္ အကဲြအၿပဲဇာတ္လမ္းေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီး အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို ေမြးဖြားေပးလိုက္ ေတာ့သည္။ အႏွီ အာဏာ႐ွင္ စနစ္သည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကို အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ခါးသီးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳေတြျဖင့္ ပိတ္ေလွာင္လိုက္ေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မာန္မာန ေထာင္လႊားမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အကဲြအၿပဲေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအား အာဏာ႐ွင္စနစ္၏ ခါးသီးမႈႏွင့္ မည္မွ်ဒုကၡေပးႏိုင္သည္ တို႔ကို သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားျပသသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီ အစို႔အေညႇာက္ ျပန္ေပါက္လာသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာကို ဆင္ျခင္၍ ယခင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ မွားခဲ့သည့္အမွားမ်ိဳး ထပ္မမွားၾကဖို႔ႏွင့္ သေဘာထားႀကီးၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၊ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပဲြကေန ျပန္စရေပလိမ့္မည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ထူးျခားသည့္ဝိေသသ သံုးခုကို ဖန္တီးေပးလိုက္သည္။ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေနသည့္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵမွန္ ေပၚထြက္လာျခင္း၊ ထိုဆႏၵမွန္ကို အေျခခံ၍ ျပည္သူ႔အာဏာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ထံ ျပတ္သားစြာ အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္း၊ ထိုသို႔ အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် မဲေပးျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အစိုးရမွ အရပ္သားစစ္စစ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ ျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြက ဖန္တီးေပးလိုက္သည့္ အႏွီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈသံုးခုလည္း ထပ္မံေပၚထြက္လာသည္။ ေခ်ာေမြ႕စြာ အာဏာလဲႊေျပာင္းေရး၊ သမၼတေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရတစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ေရးတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ေခ်ာေမြ႕စြာ အာဏာလဲႊေျပာင္းေရး ကိစၥမွာ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အႏိုင္ရပါတီတို႔အၾကား ေကာင္းမြန္သည့္ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ား ႐ွိေနၿပီျဖစ္၍ စိတ္ခ်လက္ခ် အေနအထားသို႔ ေရာက္လာၿပီဟု ဆိုရမည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔ကလည္း ေခ်ာေမြ႕စြာ အာဏာလဲႊေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ အထူးအေလးအနက္ ေျပာၾကားထားသည္။ နားလည္မႈလဲြၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းျဖစ္မည္ကို မလိုလားသျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ကအစ သူမကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္မည္ဟု လက္ေတြ႕လုပ္ျပထားသည္။

အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမွာ သမၼတေ႐ြးခ်ယ္ေရးကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေတာ့လွ်င္ပင္ ထိုသမၼတအထက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ွိေနမည္ျဖစ္ရာ ၅၉(စ)ကိစၥမွာ မ်ားစြာ အေရးမပါလွေတာ့ေပ။ အစိုးရအထက္တြင္ ႐ွိေနမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္တဲြအလုပ္ လုပ္ရမည့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အဓိကပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ စကားေျပာရမည့္အစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသဇာခံ သမၼတႏွင့္ မလိုအပ္ဘဲ တစ္ဆင့္ခံ စကားေျပာရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ဤေနရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ သေဘာထားႀကီးမည္ဆိုပါက သားေ႐ႊအုိးထမ္းမည့္ ကိစၥတစ္ခု ႐ွိေနပါသည္။ ကိုးကန္႔စစ္ပဲြ ၿပီးတည္းကပင္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ျမင့္တက္လာပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္မႈ ေၾကာင့္လည္း တပ္မေတာ္၏ပံုရိပ္မွာ ထိုးတက္လာပါသည္။ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဆိုသည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္႐ံုမက လက္ခံလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၅၉(စ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ထစ္ ေလွ်ာ့ေပးမည္ဆိုလွ်င္ သားေ႐ႊအိုးထမ္းမည့္ကိစၥ ႐ွိေနပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ၅၉(စ)ကိုျပင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ၅၉(စ)ကို ဆုိုင္းငံ့အျဖစ္ တပ္မေတာ္ဘက္ စဥ္းစားေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳလုိက္မည္ဆိုပါက ၅၉(စ) ပယ္ဖ်က္ရန္မလိုဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္လည္း အခ်ိန္မေ႐ြး ၅၉(စ)ကို ျပန္လည္ က်င့္သံုးႏုိင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ တာဝန္မွာ ဥပေဒမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္သာ မဟုတ္ဘဲ အဆိုအသစ္မ်ားလည္း တင္သြင္းရမည့္တာဝန္ ႐ွိပါသည္။ အကယ္၍ ၅၉(စ)ကို ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္အဆိုတင္ၿပီး တပ္မေတာ္က မီးစိမ္းျပလိုက္ပါက တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈမွာ တစ္ခဲနက္ ျမင့္တက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တြင္လည္း တပ္မေတာ္၏သမိုင္းကို လွပစြာ ေရးထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု အေနႏွင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ၾကမည္။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း အဓိကေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ညိႇႏိႈင္း၊ အေပးအယူျပဳ၍ လက္တဲြ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဓိကအေရးႀကီးသည္မွာ တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာထားႀကီးခဲ့မည္ ဆိုပါက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေနႏွင့္လည္း တပ္မေတာ္ကို ေလးနက္သည့္အာမခံခ်က္ မ်ိဳးေပးရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ လက္စားမေခ်ေရး၊ သင္ပုန္းေခ်ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆိုသည့္ကိစၥ တို႔ကို စကားလံုးမ်ားထက္ လက္ေတြ႕ျပသရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္ ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ိဳး၊ တပ္မေတာ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ကတိကဝတ္မ်ိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အေပးအယူလုပ္မႈမ်ိဳးကို ေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္က ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရတစ္ရပ္ကို တည္ၿငိမ္စြာ ဖဲြ႕စည္းေရးဆိုသည့္ တတိယစိန္ေခၚမႈ ကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အၾကား အဆင့္ျမင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ၊ အေပးအယူေတြ ေအာင္ျမင္သည့္တိုင္ ျပည္သူလူထုၾကားက အကဲြအၿပဲ ေတြကိုလည္း ရင္ၾကားေစ့ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြၿပီးတည္းက ေပၚေပါက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြေၾကာင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မွာ မ်ားစြာ ျမင့္တက္လာသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏိုင္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ရာကို ေျပာဆိုလာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆို႐ွယ္မီဒီယာ ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေဖ့ဘြတ္ကပင္ ျပည္သူေတြၾကားက အကဲြအၿပဲကို ပိုမို ႀကီးမားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ားအၾကားက အကဲြအၿပဲ ေတြကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရန္ အထူးလိုအပ္လာသည္။

ဆို႐ွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳျခင္းတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႐ွိသည္။ ေကာလာဟလမ်ားကို ဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္ လိုသည္။ မိမိတို႔၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ဆို႐ွယ္မီဒီယာေပၚ တက္၍ေရးျခင္းမွ လမ္းေပၚအထိ လွ်ံက်လာၿပီး ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အျပင္းအထန္ ကိုင္စဲြရာမွ စသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကို အားေပးေထာက္ခံသူ ပရိသတ္အႀကိဳက္ ျဖစ္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ကိစၥကို သိသည့္တိုင္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို အျပင္းအထန္ ကာကြယ္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။ ဤတြင္ ျပည္သူေတြအၾကား ဟိုဘက္သည္ဘက္ ကဲြရာမွ လမ္းေပၚထြက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အီဂ်စ္အပါအဝင္ အာရပ္ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အာဏာ႐ွင္အစိုးရမ်ား ျဖဳတ္ခ်ေရးအထိ ဆို႐ွယ္မီဒီယာမွာ အလြန္ေကာင္းသည့္ကိရိယာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းက်ိဳးလည္းျပဳခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အာဏာ႐ွင္မ်ား ၿပိဳက်အၿပီးတြင္ ျပည္သူေတြအၾကား ဟိုဘက္ဒီဘက္ ထပ္မံကဲြၾကသည္။ ဆို႐ွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ မထိန္းႏိုင္ၾကရာမွ လမ္းေပၚ ထြက္လာၾကသည္။ ရလဒ္မွာ ေအာင္ပြဲကို ေရ႐ွည္မထိန္းသိမ္းႏုိင္ဘဲ အာဏာ႐ွင္စနစ္ဆီ ျပန္လည္ ဦးတည္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုယ့္ဘက္သူ႔ဘက္ ကြဲျခင္းမွာ လူသားမ်ား၏ ပင္ကိုဗီဇစိတ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာက မီးေလာင္ရာေလပင့္၍ အကြဲအၿပဲမ်ားကို ထင္ရွားလာေစတတ္ရာ တစစီ ကြဲၿပဲေနသည့္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အဆိပ္အေတာက္သဖြယ္ အသံုးမျပဳမိေအာင္ သတိထားၾကဖို႔ လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆို႐ွယ္မီဒီယာေပၚမွ ေကာလာဟလမ်ားကို သတင္းမွန္ျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကဖို႔ လိုသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး မိႈင္းတိုက္ေနသည့္ ဆို႐ွယ္မီဒီယာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ လိုအပ္သည္။ ဖူးပြင့္စဒီမိုကေရစီ အညြန္႔မက်ိဳးရန္ ဆိုသည့္ အေျခခံမူကို ျပည္သူေတြၾကားမွာ ကိုင္စဲြထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ ႐ွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႕က်က် စုစည္းေဆြးေႏြးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေလးစားသမႈျဖင့္ အခ်က္အလက္ အေျခခံေဆြးေႏြးသည့္ ဒိုင္ယာေလာ့ေတြ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းညႇိၾကဖို႔ လိုသည္။

ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္လိုပါသည္။ ကိုရင္ႏွစ္ပါး အျငင္းေကာင္းမႈျဖင့္ ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အေျပးၿပိဳင္လိုက္ရသည့္ ပံုျပင္ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ေကာင္းေကာင္း သိၾကပါသည္။ ျပည္သူေတြၾကားက အကဲြအၿပဲေတြ၊ အျငင္းအခုံေတြက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အက်ပ္မ႐ိုက္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္လိုက္ေတြ၏ အကဲြအၿပဲေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ေခါင္းမာစြာ ဆက္လက္ခုခံေနရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္လာလွ်င္ လက္ရွိေပၚေပါက္ေနသည့္ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ အက်ပ္႐ိုက္ကုန္မည္။ ထုိအခါ အကဲြအၿပဲေတြ ေပၚေပါက္လာေပမည္။ ထိုအကဲြအၿပဲမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံႏွင့္ မိမိတို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို မည္မွ်ဒုကၡေပးႏုိင္သည္ကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ ခရီး႐ွည္ႀကီးကို ေသြးထြက္သံယိုမႈမ႐ိွဘဲ ငါးႏွစ္တိတိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနကို လက္လြတ္ခံၾကဖို႔ မသင့္ေတာ့ပါ။

ေမာင္ေနဝင္း (4G)

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Tue, 26 Jan 2016 13:51:11 +0000
အေျခခံပညာေရးမွာ မူကိုေျပာင္းသင့္သလား၊ လူကိုေျပာင္းသင့္သလား http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9690-pre http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9690-pre အေျခခံပညာေရးမွာ မူကိုေျပာင္းသင့္သလား၊ လူကိုေျပာင္းသင့္သလား

ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ပညာရွင္အမ်ားစု လက္ခံထားၾကပါသည္။ ပညာေရး ဆိုသည္မွာ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔လွသျဖင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးၿမီးတိုမ်ား အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးစနစ္ကို ပုံတူကူးယူျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ ဆိုပါလၽွင္ ျပည့္စုံမႈ မရွိႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်ိန္ယူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ပညာေရးစနစ္ကိုမူ ခြဲျခားနားလည္ သိရွိ လိုက္နာၾကရပါမည္။ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အနက္ မူဝါဒမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ ပညာေရးေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစေရး၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစေရး၊ စာေမးပြဲစစ္ေဆးေရး စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ကို အခ်ိန္ယူ သုေတသနျပဳ ေလ့လာစမ္းသပ္ ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ပညာေရးစနစ္အရ ရည္႐ြယ္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သုေတသနျပဳ ေလ့လာစမ္းသပ္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးမူဝါဒကို လူအမ်ားက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါသည္။

ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ စဥ္းစားသည့္အခါတိုင္း ပညာေရး ဖြဲ႕စည္းပုံကိုလည္းေကာင္း၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ကိုလည္းေကာင္း၊ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈကို လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ရန္ ႀကံ႐ြယ္တတ္ၾကပါသည္။ လက္ေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ တို႔ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈ အားနည္းၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဟုဆိုကာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ ပညာေရးစနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ဆိုသည္မွာ ပညာသင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လက္သုံးကိရိယာမၽွသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လ်ာထားသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ အေျခအေနအရ ေခတ္မီေရး၊ တိုးတက္ေရး၊ သဘာဝႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေရး၊ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ပညာသင္ၾကားမႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေရး တို႔ကို တြက္ဆလ်က္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ျပဳစုၾကပါသည္။ ထို႔အတူ ပညာေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္လာရန္၊ ျပႆနာ နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္၊ ခ်ဥ္းကပ္နည္း အသစ္မ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စီမံမႈစြမ္းရည္ တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာရန္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ၾကရပါသည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အကဲျဖတ္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ (၁) မည္မၽွဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါသနည္း၊ (၂) မည္မၽွ ထိေရာက္မႈ ရွိပါသနည္း၊ (၃) မည္မၽွ က်ယ္ျပန္႔မႈ ရွိပါသနည္း၊ (၄) မည္မၽွ ျပည့္စုံမႈ ရွိပါသနည္း၊ (၅) အခက္အခဲ မည္မၽွ ရွိႏိုင္ပါသနည္း၊ (၆) မည္မၽွ အေလၽွာ႔အတင္း ျပဳႏိုင္ပါသနည္း၊ (၇) မည္မၽွ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ပါသနည္း၊ (၈) မည္မၽွအထိ အဆင္သင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္း၊ (၉) မည္မၽွအထိ စမ္းသပ္မႈ ျပဳႏိုင္ပါနည္း၊ (၁၀) မည္မၽွ ကုန္က်မႈ ရွိႏိုင္ပါသနည္း စသည့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား အလုပ္ခြင္သင္တန္း ပို႔ခ်ခ်က္ (ပညာသင္ၾကားေရး) ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မတ္လက ထုတ္ေဝေသာစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုပါ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ခိုင္လုံေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ သုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျဖင့္ သင္႐ိုးေဟာင္း၊ သင္႐ိုးသစ္အတြက္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသလား။ အလားတူ သင္႐ိုးသစ္ ေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ မည္သို႔ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသလဲ ဆိုျခင္းကို အဂတိ တရားကင္းရွင္းစြာ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ႏိုင္ရပါမည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသည္ လက္သုံးကိရိယာမၽွသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ အသုံးျပဳေနေသာ လူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ထားပါသနည္း။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား မည္မၽွပင္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုေစကာမူ အဆိုပါသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဆရာ၏ အရည္အေသြး၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕၊ စာသင္ခန္းပရိေဘာဂ သင္ၾကားေရးပစၥည္း၊ ေငြေၾကး၊ စီမံခန္႔ခြဲ ႀကီးၾကပ္သူ၏ အရည္အေသြး၊ စာေမးပြဲစနစ္၊ မိဘျပည္သူမ်ား၏ အားေပးမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာအတတ္ပညာေရး ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ၊ သင္ျပမႈနည္းပညာ စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ေပရာ မည္မၽွအထိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကရ ပါမည္။

ျမန္မာ့ပညာေရး သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳသည့္ အခါတိုင္း ေရွးဦးစြာ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေတာ္သာညီလာခံတြင္ တင္သြင္းသည့္ ဘဝသစ္ဖန္တီးမႈ ပညာေရးစီမံကိန္းတြင္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရးစီမံခ်က္အရ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လုံးကၽြတ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး စီမံခ်က္ဝင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အျဖစ္ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၅၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၈၉ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ၈၉ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၈၆ ၿမိဳ႕နယ္စီ သတ္မွတ္လ်က္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာဘာသာစကား ႂကြယ္ဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္တြင္ ေရွးဦးစြာ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ကို စမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကံ႐ြယ္လ်က္ရွိေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို စမ္းသပ္မႈ ျပဳၿပီးပါသလား။ ႀကိဳတင္စမ္းသပ္မႈ မရွိဘဲ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ဆိုပါလၽွင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြကို ျဖဳန္းတီးရာ ေရာက္မည့္အျပင္ ကေလးမ်ားမွာလည္း အစမ္းသပ္ခံႏြံထဲမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ဆိုျခင္းကို သတိျပဳေစလို ပါသည္။

အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲရပါသည္။ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ယူစီမံခန္႔ခြဲေနသူ တို႔သည္ အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကို ေကာင္းစြာႏွံ႔စပ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ေစရပါမည္။ အေျခခံပညာေရးကို စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ပညာမင္းႀကီး႐ုံးကို အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနအျဖစ္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မ်ားမွာ ပညာေရးအေတြ႕အႀကဳံ ျပည့္ဝၿပီး ေအာက္သက္ေက်ခဲ့ေသာ ပညာေရးပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိတစ္ဦးက တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ မ်ားျပားလာေသာ အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဟုဆိုၿပီး အမွတ္ (၁) (၂) (၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ပညာေရးစီမံကိန္း ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဟူ၍ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားမွာ အသြင္ေျပာင္းလာေသာ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားသာလၽွင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကာလမ်ားအတြင္း အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တာဝန္ပိခဲ့ၾကရသည္။ မိဘမ်ား ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးအရည္အေသြး နိမ့္က်ခဲ့သည့္ ပကတိ အေျခအေနအမွန္မ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕ ႀကဳံခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲမႈဟုဆိုျပန္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ၿပီး အမွတ္ (၁) (၂) (၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျပန္ပါသည္။ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္သူမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းက်င္ၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာကၽြမ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရမည္ ဆိုျခင္းကို အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စိတ္ဝင္စားသူတိုင္း သိရွိလက္ခံၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခခံပညာေရးကို တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိေသာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မ်ားမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကမွစတင္ၿပီး အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အသြင္ေျပာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အလားတူပင္ ဦးစီးဌာနအရာရွိ အခ်ိဳ႕မွာလည္း အသြင္ေျပာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ဦးစီးဌာနအတြင္း ရာထူးတိုး ခန္႔ထားရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးထက္ ေနျပည္ေတာ္ ဦးစီးဌာနသို႔ လိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္သူမ်ားကို အဓိကထား ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳသည္ဟူေသာ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကား လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳးမျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရး ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မွန္ကန္မႈ မရွိျခင္းသည္ အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနဘိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သူမၽွ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္မည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ စသည္ျဖင့္ ေစာဒက တက္ေကာင္း တက္ၾကပါလိမ့္မည္။ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံမွာ အထူး အေရးႀကီးပါသည္။ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး မလုပ္ဖူးပါဘဲႏွင့္ တိုင္းပညာေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူလ်က္ အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သင္တန္းတြင္ တာဝန္ယူ ေလ့က်င့္ေပးေနျခင္း မွာလည္း အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လတ္တေလာ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ မူလတန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလၽွင္ ဆရာငါးဦး ရွိရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ခန္႔ထားခဲ့ရာ ေက်ာင္းသား ၁၄ ဦးသာရွိေသာ မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ ၇ ဦးရွိေနသည့္ ပကတိ အေျခအေနမွန္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယဝန္ႀကီး ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရ ပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံ နည္းပါးမႈႏွင့္ ေအာက္သက္ မေက်မႈမ်ား၏ ရလဒ္အက်ိဳး ဆက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးစနစ္၏ အားနည္းခ်က္၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ လတ္တေလာအားျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ျပည့္ဝေသာ ေအာက္သက္ေက်သည့္ ပညာေရး ပညာရွင္မ်ား အေနႏွင့္ အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစေရးျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တစ္ဦးတည္း မူပိုင္မဟုတ္ပါ။ ပညာေရးဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ မပါဘဲ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦးက မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၈ အရ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ‘မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံခ်က္၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ လူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီး ျပည္သူလူထုက က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း’ ဆိုသည္ကို ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ ရွိေစရပါမည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ့ပညာေရး ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား အနက္ ေခတ္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈ အေျခအေနအရ လက္ဆင့္ကမ္း ဆက္ခံႏိုင္ရပါမည္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ လြဲမွားေနမည္ ဆိုပါက အေျခခံပညာေရးကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတိျပဳၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ (ကြင္းေကာက္)

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Tue, 26 Jan 2016 13:14:59 +0000
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9689-lie http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9689-lie လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အလိမ္ညာဆုံးလူမ်ိဳး ဟုတ္ မဟုတ္ မေသခ်ာေပမယ့္ လိမ္လို႔ညာလို႔ အေကာင္းဆုံးလူမ်ိဳး လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ သူမ်ား ေျပာသမၽွ ယုံတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ယုံလို႔ အားမရေသးဘဲ သတင္းကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝၿပီး ကိုယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းအပါအဝင္ အမ်ားသူငါကိုလည္း ယုံေအာင္ တိုက္တြန္းၿပီး ထပ္ဆြယ္ၾကေသးတယ္။

မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းကပဲ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကေန အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း ေတြကို ေျမကြက္ေတြေပးမယ္။ ေလၽွာက္ရမယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီကို တိုက္႐ိုက္လိပ္မူၿပီး စာတိုက္ကေန ေလၽွာက္ထားရမယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္လာတဲ့အတြက္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားစြာ ေလၽွာက္လႊာေတြ ဝယ္ၾကၿပီး ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးက ေနတစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားၾကတယ္ ဆိုတဲ့သတင္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ဒီသတင္းကို လာေျပာၾကကတည္းက ကၽြန္ေတာ္က နီးစပ္သူေတြကို ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းက လုံးဝ မဟုတ္ပါဘူးလို႔။ အဲဒီေတာ့ တခ်ိဳ႕က မယုံၾကပါဘူး။ ဒီေတာ့ထပ္ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းက သဘာဝလည္း မက်ဘူး၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ဆိုၿပီး ထပ္ေျပာရျပန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစိုးရဆီမွာ ေပးစရာ ဘာေျမကြက္မွ မရွိပါဘူး။ တကယ္လို႔ ရွိတယ္ဆိုေစဦးေတာ့ ေနစရာထိုင္စရာ မရွိလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား အုန္းအုန္းထေနတဲ့ က်ဴးေက်ာ္သူေတြရဲ႕ ျပႆနာကိုေတာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲနဲ႔ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ေပးစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြထဲက လုပ္သက္မ်ားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြေတာင္ မေပးႏိုင္ဘဲနဲ႔ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း ေတြကို ေျမကြက္ေပးမယ္ ဆိုတာကလည္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘယ္ပစၥည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ကလိုခ်င္လို႔ ေလၽွာက္ထားတယ္ဆိုရင္ (တိုးတိုးတိတ္တိတ္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ားကို ပဲေပးခ်င္ဦးေတာ့) စာတိုက္ကေန ဘယ္သူမွ မေလၽွာက္ခိုင္းပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး စာတိုက္ကေန ေပးပို႔လိုက္တဲ့ေလၽွာက္လႊာ ဆိုတာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မေျပာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္ေအာက္က အရာရွိရဲ႕ လက္ထဲကိုေတာင္ မေရာက္ပါဘူး။ (အရင္ တယ္လီဖုန္းေတြ မဲစနစ္နဲ႔ေပးခဲ့တာက ပုံစံတစ္မ်ိဳးပါ) ေျမကြက္ေပးတယ္ ဆိုတာ ေျမကြက္ကို အရင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးမွ ရွိတဲ့အေရအတြက္နဲ႔ ေပးႏိုင္တဲ့ အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မူေတြ ခ်မွတ္ၿပီးမွ ေပးရတာပါ။ အခုေခတ္ဆို ပိုလို႔ေတာင္ ခက္ဦးမယ္။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျပည္သူကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပၿပီးလုပ္မွ ျပည္သူက လက္ခံမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ က်ိတ္ၿပီးလုပ္ခဲ့တဲ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႀကီးက တစ္ပိုင္းတန္းလန္း ျဖစ္သြားတာပါ။ ဒါေတာင္မွ တင္ဒါခ်ေပးၿပီးသြားၿပီ ဆိုၿပီးေတာ့ ေကာလာဟလက ျဖစ္လာေသးတယ္။ ဒီကိစၥမတိုင္မီကလည္း တခ်ိဳ႕လူေတြဆီကို တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ ကံစမ္းမဲေပါက္တဲ့ အတြက္ ဘဏ္ကေန ေငြလႊဲပို႔ေပးပါဆိုလို႔ အလိမ္ခံရၿပီး ပို႔လိုက္တဲ့သူ ေတြအေၾကာင္း လည္း စာေစာင္ေတြမွာ ဖတ္လိုက္ရပါေသးတယ္။

ဒီအေၾကာင္းေတြ ေျပာရင္းနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးက ဒီလိုပဲ မသိနားမလည္တဲ့ (ဝန္ထမ္းေတြအပါအဝင္) ျပည္သူတခ်ိဳ႕ အလိမ္အညာခံခဲ့ရတာကို သြားၿပီး သတိရမိပါေသးတယ္။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ကို ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ လႈိင္ျမစ္ကိုျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္မယ့္ ေအာင္ေဇယ်တံတား တည္ေဆာက္တုန္းက အင္းစိန္ကမ္းနားမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို ေျမတစ္ယူနစ္ (ကြမ္းယာဆိုင္ေလာက္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ) အတြက္ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းနဲ႔ လႈိင္သာယာဘက္ ျခမ္းမွာ ေျမတစ္ကြက္စီ ေပးပါတယ္။ ဒီသတင္းဟာ ခ်က္ခ်င္းျပန္႔သြားၿပီး လႈိင္၊ ကမာ႐ြတ္ စတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မီးေလာင္တုန္းက ေျမကြက္ရထားသူ ေတြက သူတို႔ရထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို ျပန္ေရာင္းစားၿပီးေတာ့ အင္းစိန္ကမ္းနားမွာ တဲအိမ္ကေလးေတြ လာေဆာက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သက္ငယ္မိုး အသစ္ေတြနဲ႔ ဝါးကပ္အသစ္ေတြကာၿပီး ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ေတြကို မေပးပါဘူး။ ဒီေတာ့တစ္ခါ သက္ငယ္အေဟာင္းေတြနဲ႔ ဝါးကပ္အေဟာင္းေတြက ေဈးေကာင္းၾကပါတယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လိမ္လည္ၿပီး ေငြနဲ႔ေျမကြက္ ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတာပါ။

ဒီလို လူလည္က်တာေတြ ရွိၾကတဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လႈိင္ျမစ္ကူး ေ႐ႊျပည္သာတံတား တည္ေဆာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အိုးအိမ္ဦးစီး ဌာနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ဘာမွမေပးေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုမေပးတဲ့ အေၾကာင္းလည္း အစည္းအေဝးေတြမွာ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္က တရားဝင္ ေျပာၾကားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေအာက္ေျခအထိ ဆက္လက္ ရွင္းျပၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူလိမ္ လူညာပြဲစားေတြက အေျပာေကာင္းတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက မယုံၾကပါဘူး။ ကမ္းနားမွာရွိတဲ့ တံငါ႐ြာကေလး အနီး၊ တံတားတည္ေဆာက္မယ့္ ေျမေနရာနားက လယ္ကြင္းေတြထဲမွာ အခန္းဆယ္ခန္းစီ ပါတဲ့ တဲတန္း လ်ားႀကီးေတြ ေဆာက္ၿပီး တစ္ခန္းကို က်ပ္ေငြသုံးေသာင္းနဲ႔ ေရာင္းၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးလုပ္တဲ့ ေက်ာင္းက ဆရာမေတြက သူ႔ကို ဆြယ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က “ဘာမွ ျပန္ရမွာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တျခားဆရာမေတြကိုပါ မဝယ္ၾကဖို႔ မွာလိုက္ပါတယ္”။ ဒါေပမဲ့ မယုံၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြလည္း တစ္ေယာက္တစ္ခန္းစီ ဝယ္ၾကတဲ့အေၾကာင္း ေနာက္မွ ျပန္ၾကားရပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့္႐ုံးက ဝန္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ကေတာင္ ကၽြန္ေတာ့္စကား မယုံၾကဘဲ ပြဲစားစကားကို ယုံၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္မသိေအာင္ ဝယ္လိုက္ၾကေသးေၾကာင္း ေနာက္မွ သိရပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ နဝတအတြင္းေရးမႉး(၁)၊ တိုင္းမႉးနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး လယ္ေျမေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္ ေဆာက္ထားတဲ့ တဲတန္းလ်ားအသစ္ေတြ အကုန္လုံး အဖ်က္ခံလိုက္ ရပါတယ္။ ပြဲစားကိုယုံၿပီး ဝယ္ထားၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ျပည္သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဘာတစ္ခုမွ အစားျပန္မရဘဲ အလိမ္ခံလိုက္ရတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ပြဲစားေတြက ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီး ထြက္ေျပးသြား ၾကပါၿပ္ီ။ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ျပန္ေျပာျပရတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လူမ်ိဳးေတြဟာ က်ေအာင္ေျပာရင္၊ ယုံေအာင္ေျပာရင္ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘဲ (ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ထင္ရင္) မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ယုံတတ္ၾကတယ္ဆိုတာ သင္ခန္းစာ ယူေစခ်င္လို႔ပါပဲ။

အခုလည္းပဲ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကသာ ေၾကညာခ်က္ မထုတ္ျပန္ရင္ ေျမကြက္ရတယ္၊ ေငြသြင္းရမယ္ဆိုၿပီး ေလၽွာက္ထားသူေတြကို ဘဏ္ကေနတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲခိုင္းဦးမလား မသိပါ။ ဒီလို အလိမ္ခံၾကရတာကလည္း အခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လိမ္တဲ့သူေတြက လိမ္ေနၾကတာ အႀကိမ္ေရ မ်ားၿပီျဖစ္သလို အလိမ္ခံရတဲ့သူ ေတြဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း အလိမ္ခံရတဲ့အႀကိမ္ေတြ မနည္းေတာ့ပါဘူး။ မွတ္မိသေလာက္ ျပန္ေျပာရရင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ က်ပ္ ၁၀၀ တန္ေငြစကၠဴေတြနဲ႔ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ေတြမွာ ၇၅ က်ပ္တန္၊ ၂၅ က်ပ္တန္ စတဲ့ေငြစကၠဴေတြ တရားဝင္ ေငြအျဖစ္က ရပ္စဲခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူေတြဟာ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ၿပီး ေငြစကၠဴေတြ တရားမဝင္ ေၾကညာမယ္လို႔ သတင္းၾကားတိုင္း (အစိုးရက မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဘယ္လိုေျပာေျပာ မယုံေတာ့ဘဲ) အျပင္ကၾကားရတဲ့ ေကာလာဟလသတင္းကိုပဲ ယုံၾကည္လက္ခံၿပီး လက္ထဲမွာရွိတဲ့ ေငြေတြနဲ႔ ဆီေတြ၊ ဆန္ေတြကို အေျပးအလႊား ဝယ္ၾကလို႔ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြ တက္ကုန္တာ၊ တတ္ႏိုင္သူေတြက ေ႐ႊေတြ၊ ေျမေတြ အတင္းလိုက္ဝယ္ၾကလို႔ ေ႐ႊေဈး၊ ေျမေဈးေတြ တက္ကုန္တာ စတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူ ေတြအတြက္ ထူးေသာ္လည္းမဆန္းတဲ့ သတင္းေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ မေသခ်ာ၊ မေရရာ ၾကားလိုက္ရတဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ အျမတ္ထြက္ၿပီး အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းသူေတြကေတာ့ စီးပြားေရးသမားေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး မေယာင္မလည္၊ အူလည္လည္နဲ႔ ခံလိုက္ၾကရသူေတြကေတာ့ ျပည္သူ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ ေလာက္က ေငြေၾကးအက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လိမ္လည္လွည့္စားမႈ ေတြကို ခံခဲ့ၾကရၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေကာလာဟလေတြအရ ဘဏ္ေတြမွာလည္း အလားတူ ျပည္သူေတြကို ျပန္အမ္းစရာေငြေတြ မရွိေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး အလုအယက္ ေျပးထုတ္ၾကတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ တစ္ပတ္မွာတစ္ရက္၊ တစ္ခါထုတ္ရင္ ေငြဘယ္ေလာက္ ဆိုၿပီး အကန္႔အသတ္နဲ႔ ထုတ္ေပးခဲ့တာေတြကို တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြ မွတ္မိ ၾကဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးနာမည္ႀကီး ဘဏ္ႀကီးတစ္ခုဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ နာလန္မထူႏိုင္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီကမွ ျပန္လည္ ရပ္တည္လာတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလ ေတြမွာ ဘဏ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္စုံတစ္ခု ေကာလာဟလသတင္း ၾကားရတဲ့အခါတိုင္း ျပည္သူေတြဟာ မစူးစမ္း၊ မဆင္ျခင္၊ မေမးျမန္း၊ မစုံစမ္းဘဲနဲ႔ ၾကားရတဲ့သတင္းကို ယုံၾကည္ၾကၿပီး ဘဏ္မွာထည့္ထားတဲ့ေငြေတြကို ျပန္ထုတ္ၾကတဲ့အတြက္ ဘဏ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ျပည္သူေတြကို ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ေပးရတာ၊ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရတာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဘဏ္စနစ္ဟာ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတြဟာ အခုလို အစိုးရနဲ႔ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းေတြအေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိၾကဘဲ အျပင္က ၾကားရတဲ့ ေကာလာဟလသတင္း ေတြကိုပဲ ယုံၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ မ႐ိုးသား တဲ့သူေတြ၊ အႀကံအဖန္သမားေတြ၊ စီးပြားေရး ဝိသမေလာဘသားေတြ စတဲ့ မသမာသူေတြအဖို႔ အခုလို႐ိုးသားၿပီး မသိနားမလည္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားခဲ့တာ အႀကိမ္ေပါင္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ခဲ့ၾကရတာ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လဲ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကိုလည္း ျပန္ၿပီးအျပစ္ရွာ မေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ အခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ (ပင္စင္စား။ ေျမကြက္) ျဖစ္စဥ္မွာလည္း ဒီေလာက္ေတာင္ အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ ျဖစ္ေနတာကို မီဒီယာေတြက ေမးတဲ့အခါက်မွ ရန္ကုန္အစိုးရက မသိပါဘူး၊ မၾကားပါဘူးဆိုၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အၾကာမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးတာဟာ ခ်က္ခ်င္းစက္ႏႈိးလို႔ မရတဲ့ ကားအိုႀကီးတစ္စီးကို တြန္းၿပီးေတာ့ ႏႈိးရတဲ့ပုံစံနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြ ေနာင္မျဖစ္ေပၚရေအာင္ မၾကာမီ တာဝန္ယူၾကရေတာ့မယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရေတြမွာ တာဝန္ယူၾကမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူအၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈရရွိၾကဖို႔ဆိုရင္ သတင္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္သလို အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ သတင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာတိုင္း ဒီသတင္းဟာ အမွန္သတင္းလား၊ မမွန္သတင္းလား ဆိုတာကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ကလည္း အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ သတင္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာတိုင္း ခ်က္ခ်င္းယုံၾကည္ လက္ခံၿပီး တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝတာမ်ိဳး မလုပ္ၾကဘဲ ဒီသတင္းဟာ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက ထြက္ေပၚလာတာလဲ၊ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္တာလား၊ ေကာလာဟလ အေနနဲ႔ ထြက္ေပၚလာတာလား၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ ယုတၱိယုတၱာရွိတဲ့ သတင္းလား၊ ယုံၾကည္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ သတင္းဟုတ္ရဲ႕လား စသည္ျဖင့္ ပင္ကိုဉာဏ္နဲ႔ တိုင္းထြာစိစစ္ၿပီး တကယ္လို႔ သံသယျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သတင္း မီဒီယာမ်ား မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဌာနအဖြဲအစည္းကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ စုံစမ္းေမးျမန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလိုစိစစ္ႏိုင္တဲ့ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္မ်ိဳး ရွိဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ နိစၥဓူဝ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘဝရပ္တည္ေရး လုံးပန္းေန႐ုံသက္သက္မၽွ မကဘဲ အစိုးရသတင္းစာေတြ အပါအဝင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာေတြကို အစုတ္အၿပဲ (မုန္႔ထုပ္တဲ့စကၠဴ) အပိုင္းအစကအစ ဖတ္႐ႈတာမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ တူရာတူရာ လုပ္ငန္းသဘာဝအလိုက္ စုစည္းမိသူအခ်င္းခ်င္း သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို စုေပါင္းဝယ္ယူၾကၿပီး မၽွေဝ ဖတ္႐ႈတာမ်ိဳးကို လုပ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ (၁၉၇၃၊ ၇၄ ခုႏွစ္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္ သာယာဝတီ ပန္းကန္စက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လစာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရတဲ့ဝန္ထမ္း ၂၀ စု စုေပါင္းၿပီး အဲဒီအခ်ိန္က ၅ က်ပ္၊ ၁၀ က်ပ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္စာအုပ္ လစဥ္ တစ္ေယာက္တစ္အုပ္ ဝယ္ၿပီး စုေဆာင္းဖတ္႐ႈၾကတာ စာအုပ္ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ စာၾကည့္တိုက္ကေလးတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အခုအဲဒီလို စာအုပ္မ်ိဳးေတြ ၅၀၀၀ က်ပ္၊ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ စသည္ျဖစ္ကုန္ပါၿပီ)။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ (အစိုးရအပါအဝင္)ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္းတို႔ဟာ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ယုံၾကည္မႈထားရွိၿပီး အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ေလးစား၊ ေမတၱာေစတနာ ထားၾကကာ အျခားသူတစ္ဦး ဒုကၡေရာက္မွ ကိုယ္အက်ိဳးရွိမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးကို မလုပ္ၾကဖို႔နဲ႔ လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္စားျခင္း ကင္းေဝးၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

သိန္းထက္ေအာင္

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Tue, 26 Jan 2016 12:11:48 +0000
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ Dragon’s Lady http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9668-das http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/9668-das ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ Dragon’s Lady

ယခုေဆာင္းပါးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ New York Times သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ျမန္မာ့ေရးရာ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ Min Zin ေရးသားသည့္ Daw Aung San Suu Kyi, the Dragon’s Lady ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏိုဝင္ဘာလက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စိုင္းဝင္းျမတ္ဦးသည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၎ျပန္လည္ အေ႐ြးခံရဖို႔ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိခဲ့သည္။ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ားသည္ ယခင္က ေဒသခံ ရွမ္းပါတီကိုသာ အစဥ္တစိုက္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရသြားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဗမာလူမ်ားစုပါတီ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို စိုင္းဝင္းျမတ္ဦး ႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့ သည္။ အဆုံးအျဖတ္မဲကို ေပးခဲ့သူမ်ားမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္ အေျခစိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မွ ‘ဝ’ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

ေကာလာဟလ စကားမ်ားအရ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ အင္အားႀကီး UWSA ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႕ထံမွ NLD ပါတီကို မဲေပးၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ စာေရးသူႏွင့္ စကားေျပာခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ပညာရွင္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး အသိုင္းအဝိုင္း သတင္းရပ္ကြက္က ေဘဂ်င္းသည္ တစ္စုံတစ္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း အႀကီးတန္း ရွမ္းႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ သုံးဦးတို႔ကမူ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ‘ဝ’ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မဲေပးမႈတြင္ တ႐ုတ္တို႔ လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ကာလရွည္ၾကာ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ပါတီမ်ားအား ေတြ႕ဆုံရန္ ယခင္ကျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ေဘဂ်င္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုအခါ NLD ပါတီကို ေထာက္ခံလာခဲ့ပါ သနည္း။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ လက္ရွိႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးဒီေရ ေျပာင္းလဲေနျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ လက္ေတြ႕က်သူတစ္ဦး အျဖစ္ စတင္ ႐ႈျမင္လာျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားထံ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ေႏြးေထြးေတာ့မည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ျပလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ NLD အေပၚ ေဘဂ်င္း၏ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈသည္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ သီးသန္႔တာဝန္ဟု အစဥ္တစိုက္ ယူဆထားခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရး၊ ဖက္ဒရယ္မူ စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေဘာင္ဝင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ NLD အစိုးရသစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို တည္ၿငိမ္သြားေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအီလစ္မ်ား အၾကားမွ စိတ္မေအးစရာ အာဏာဟန္ခ်က္ထိန္းမႈကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။

လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ေဘဂ်င္းက ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ ကာလ ေနာက္ပိုင္း မေတြ႕ရသေလာက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အနိမ့္ဆုံး အေျခအေနသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ႏွင့္ ဦးေနဝင္းအစိုးရ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ၾကားေနႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို က်င့္သုံးခဲ့ၾက ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ တြင္ စစ္အစိုးရက အာဏာသိမ္းလိုက္ ေသာအခါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္တြဲမႈအဆင့္သို႔ ခုန္တက္သြားခဲ့သည္။ အေနာက္အုပ္စုက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ပစ္ပယ္ထားၿပီး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ထားျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ အၾကားမွ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ပိုမို ရွည္လ်ားကာ နက္႐ႈိင္းေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္တို႔ လိုအပ္ေသာ သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ထြက္ေပါက္ တို႔အျပင္ အျခားအရာမ်ားစြာကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေဘဂ်င္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရ လိုအပ္ေသာ လက္နက္မ်ား၊ စစ္သင္တန္းမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ သံတမန္ေရး အကာအကြယ္တို႔ကို ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရပ္ဘက္ အစိုးရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲကာ စတင္ေျဖေလၽွာ႔ ေပးလာခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ထပ္မံ ဆိုးဝါးလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ တြင္ တ႐ုတ္တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ အႀကီးစားအဆင့္လြန္ ျမစ္ဆုံ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းကို ေနျပည္ေတာ္မွ အရပ္ဘက္ အသြင္ယူ အစိုးရသစ္က လူထုဆႏၵကို အေၾကာင္းျပကာ ႐ုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားျပဳေသာ လုပ္ပုံကိုင္ပုံမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမႈ မ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈကို ထင္ဟပ္ တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘဂ်င္းကမူ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎၏ ဩဇာစက္ကြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အားထုတ္သည့္ ေနာက္ထပ္ လကၡဏာတစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။ ေဘဂ်င္းက ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မင္းဇင္ေရးသားၿပီး NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

]]>
chili2028@gmail.com (The Voice) PERSPECTIVE Sun, 24 Jan 2016 12:24:51 +0000