Fri, 18th April, 2014
Wednesday, 13 March 2013 12:55

႐ိုးေျဖာင္႔ေသာအစိုးရ ေပၚေပါက္ေရး

Written by  ျမင့္ေအာင္ရွိန္

 

(Reader’s Digest, December 1951 မွ ‘He Cared About Honesty in Government’ ေဆာင္းပါးကို ျမင့္ေအာင္ရွိန္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္၊ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ သီယိုဒို႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္ သည္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရေသာ ဝီလီယံမက္ကင္လီ၏ သမၼတရာထူးကို ဆက္ခံခဲ့သည္။ ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္သည္ ငယ္ရြယ္၍တက္ၾကြၿပီး ႐ိုးေျဖာင့္သူျဖစ္ကာ ၄င္းသမၼတရာထူး ထမ္းေဆာင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ေျဖာင့္မတ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ထားသူျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာမီတြင္ပင္ ၄င္း၏သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္မႈကို သက္ေသျပရန္ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥမွာ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္က ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေပၚထြက္သည့္ သားေမြးကုတ္အက်ႌ၊ အေအးခန္း စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ကဲ႔သို႔ပင္ အာဏာရပါတီမွ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္တို႔ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေပသည္။ ဤအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု သည္ စာတိုက္ဌာနႀကီးတြင္ အေျခတည္ ခဲ့သည္။ ယခင္သမၼတမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မက္ကင္လီ၊ ကလီဗ္လန္ႏွင့္ ဟယ္ရစ္စင္ တို႔ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ေနၾကသည္။ လက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းတို႔က ယင္းတို႔အႀကီးအကဲမ်ား ကို တစ္ခုခု ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေၾကာင္း မၾကာခဏ တိုင္ၾကားခဲ့ၾက၍ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။

မက္ကင္လီ၏ သမၼတသက္တမ္း ကုန္ဆံုးလုနီး အခ်ိန္တြင္ စတုတၳ လက္ေထာက္စာတိုက္မင္းႀကီး (Fourth Assistant Postmaster General) ဂ်ဳိးဇက္ဖက္၊ အယ္လ္၊ ဘရစၥ္တိုက အေမရိကန္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ က်ဴးဘားႏိုင္ငံ၏ စာတိုက္လုပ္ငန္းဌာန တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မသမာမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံမွ ျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ဝါရွင္တန္ရွိ စာတိုက္ဌာနႀကီးကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ပထမ လက္ေထာက္ဝန္ႀကီး (First Assistant) ပယ္ရီ၊ အက္စ္၊ ဟိသ္ ကေအာ္ဟစ္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ၾသဇာတိကၠမ မရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္တို႔က စတင္ လႈပ္ရွားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးကို မလုပ္ခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ဘရစၥ္တိုက ၄င္း၏ ေမြးရပ္ေျမ ကင္းဆပ္စ္ျပည္နယ္မွ လူငယ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဝီလီယံ ဝိႈက္တ္ဆိုသူအား သူသိထားသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥကို ေျပာသည္။ ဝိႈက္တ္က သမၼတ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္ အား တစ္ဖန္ ျပန္ေျပာသည္။ ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္က ပထမ လက္ေထာက္ စာတိုက္မင္းႀကီး (First Assistant Postmaster General) သစ္ ေရာဘတ္၊ ေဂ်၊ ဝိုင္းန္ (Robert J. Wynne) အား သီးျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးသည္။ ဝိုင္းန္က စံုစမ္း စစ္ေဆးရာတြင္ မသမာမႈေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႔ခဲ့သည္။

သမၼတ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္ မလိုလားဆံုး အရာမွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၌ အပုပ္နံ႔မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရွိသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရာထူးရခဲ့သည့္ သမၼတသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းျဖင့္ သမၼတရာထူးေနရာကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံလိုသည္။ ၄င္း၏အတိုက္အခံတို႔က ဤသို႔အပုပ္နံ႔ ေပၚထြက္ျခင္းကို လိုလားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္က ၄င္း ျမြက္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း က်င့္ႀကံရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္။ ဘရစၥ္တိုအား အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ခန္႔အပ္သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းထြက္ေပၚသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တို႔က သမၼတအား ဖိအားေပးၾကသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈအား အဆံုးသတ္ျခင္း ကို ၄င္းတို႔က ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အပုပ္နံ႔ေပၚထြက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို စံနမူနာအျဖစ္ အျပစ္ေပးၿပီး က်န္လူတို႔ကို အသာတၾကည္ ႏုတ္ထြက္ေစသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းၾကသည္။ ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မသက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ အျပစ္က်ဴးလြန္ သူအားလံုးကို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ဘရစၥ္တိုက လုပ္ငန္းမစတင္မီ မွာပင္ စာတိုက္ႀကီး၏ အပုပ္နံ႔မွာ ဘူးေပၚသလို ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိပ္တန္း အရာရွိႏွစ္ဦးတို႔ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ထံမွ လာဘ္စားမႈျဖင့္ အဖမ္းအဆီးခံ ၾကရသည္။ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး စတုတၳတစ္ဦးမွာ ထုတ္ပယ္ ျခင္းခံရသည္။
ေနာက္ထပ္မည္သူ အေရးယူခံရ ၿပီး မည္သည့္ကိစၥ ထပ္မံေပၚေပါက္မည္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက နားစြင့္ေနၾကသည္။ အလားတူပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ တို႔ကလည္း သတင္းေစာင့္စားေနၾကသည္။ စာတိုက္ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ စြဲခ်က္အသစ္မ်ား ေပၚထြက္သည့္ အခါတိုင္း စာတိုက္မင္းႀကီး ဟင္နရီ၊ စီ၊ ပိန္း (Henry C. Payne) က ၄င္းတို႔ မွာ ေကာလာဟလသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတက စာတိုက္ဝန္ႀကီး ဌာနတစ္ခုလံုး၌ မ႐ိုးေျဖာင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယလံုးဝ ကင္းစင္သြားသည္အထိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းပစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စာတိုက္မင္းႀကီးကို ေျပာၾကားသည္။

ရက္သတၱပတ္မ်ား ကုန္ဆံုးသည္ ႏွင့္အမွ် သတင္းအပုပ္နံ႔သည္ ပို၍ ပို၍ ဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္ ျပစ္မႈအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ရာ အေသးစား လာဘ္စားမႈမွ အႀကီးစားလာဘ္စားမႈ၊ အက်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္မႈ၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္ လိမ္လည္မႈ စသည့္ သတင္းမ်ား ေန႔စဥ္ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ အမာခံတို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ပါဝင္ပတ္သက္ ေနၾကသည္။
ပါတီအက်ဳိးကို ေထာက္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ တိုက္တြန္းၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က သမၼတကို သြား ေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး အကယ္၍ ထိပ္တန္း ျပည္နယ္ အမတ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ စြဲခ်က္တင္ခံရလွ်င္ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေရးနိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္က မိမိသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ အႏိုင္ရရန္ တစ္ပါးသူထက္ ဆႏၵပိုမိုျပင္းျပေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္ မည္သို႔ပင္ ရွိေစ၊ မိမိ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ေလွ်ာ့ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သလို တစ္ဖက္မွလည္း ၄င္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ဖိအားပိုမို ႀကီးထြားခဲ့သည္။ တရားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေႏွးေကြး သည္ဟု ယူဆၿပီး ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္က ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို အရွိန္ တိုးျမႇင့္ေစခဲ့သည္။

၁၉၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္က စစ္ဝန္ႀကီး အယ္လီဟူ႐ု(တ္) (Elihu Root) အား စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးသား ရာတြင္ စာတိုက္ဌာန အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကို အဆံုးသတ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတြင္း က်က် စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ အျပစ္ရွိသူ တစ္ေယာက္မွ် မက်န္ေအာင္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ဘရစၥ္တို၏ အစီရင္ခံစာ ကို ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္၏ အမွာစာႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ RFC စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ Kefauver ၾကားနာမႈ၊ “၅ ရာခိုင္ႏႈန္း” ႏွင့္ ကင္းဆက္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္ မဲခိုးမႈစသည့္ အမႈကိစၥမ်ားကို အမွတ္ရေနၾကသည့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ႐ူးဇ္ဗက္လ္တ္၏ ေဝါဟာရ အသံုးႏႈန္းတို႔မွာ ယေန႔တိုင္ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္နီးပါး အၾကားကာလ တြင္ အကြၽမ္းဝင္ဆက္စပ္မႈ ရွိေနသည္။

“႐ိုးေျဖာင့္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္ႀကံေသာ အစိုးရ၏ အေျခအျမစ္၌ တည္ရွိသည့္ ယခုကဲ႔သို႔ေသာ ျပႆနာ ႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခါတြင္ ပါတီမူဝါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈတို႔မွာ အေရးပါ အရာေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေနႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ သေဘာ ထားအျမင္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခခံအေပၚ ရပ္တည္ရေပမည္။ ပည္သူတို႔၏ ႏံုအေသာ အသိစိတ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို မ်က္စိစံုမွိတ္၍ လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာ လက္ခံမႈတို႔မွ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝအရည္အေသြးႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို မလြဲမေသြ နိမ့္က်ေစ ၿပီး ထုိသို႔နိမ့္က်မႈမွ တစ္ဆင့္ လြတ္လပ္ ေသာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ယိုယြင္း ပ်က္စီးေစသည္။ လြတ္လပ္မႈဟူသည္ မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ အမူအက်င့္တို႔ကို မိုက္မဲစြာ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္သူတို႔၏ လက္ထဲ၌ ၾကာရွည္ခိုင္ၿမဲေနမည့္ ပဏၰာလက္ေဆာင္ မဟုတ္။"

ဤျဖစ္ရပ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္က ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ စာၾကြင္းအျဖစ္ တင္ျပရလွ်င္ စာတိုက္အမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သီယိုဒို႐ူးဇ္ဗက္လတ္ သည္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တစ္ခဲနက္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး သမိုင္းတြင္ ထိုအခ်ိန္ကာလအထိ ျပည္သူ႔မဲအေရ အတြက္ အမ်ားဆံုးျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice