Thu, 24th April, 2014

ဥပေဒတစ္ခု ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ စိစစ္တည္းျဖတ္မႈကို ျဖတ္သန္းရသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးပါက ဆယ့္ေလးရက္ အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ေပးရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္းၿပီး ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္ အတြင္း နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲရသည္။ ယင္းနည္းဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ အတည္ျပဳရသည္။

မၾကာခင္ မဂၤလာရွိေသာ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပြဲေတာ္ အခါသမယသို႔ ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္ကူးတုိင္း ႏွစ္ေဟာင္းမွ ကပ္ၿငိလာခဲ့ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းပ သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ အတာေရျဖင့္ ပက္ဖ်န္း ေဆးေၾကာၾကျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။

လာမည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီ နာမည္ခံ အစိုးရတစ္ရပ္ သက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ သုံးႏွစ္ကာလကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ ခရီးအတြက္ မည္မွ် စြမ္းေဆာင္ခဲ့သနည္းဟု ေမးစရာ ရွိသည္။

ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းအေပၚ မွီခုိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထိုအမ်ားစုေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိပါက ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လယ္ယာက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေစရန္ လက္ေတြ႔က်၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား စနစ္တက် ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သိသာစြာ မေတြ႔ရေသးေပ။

“စာသြားက်က္ဦးေလ” “မင္းေတာ့ စာမက်က္ရင္ ဒုကၡေရာက္ေတာ့မွာပဲ” “စာက်က္ထားတဲ့လူ ဆိုေတာ့ ေျဖႏုိင္တာေပါ့” စသည္တို႔သည္ ပညာေရးကို အေလးထားေသာ ျမန္မာမိဘမ်ား၊ လူႀကီးသူမမ်ား၏ ျမန္မာ့ပညာေရးကို ဆြဲခ်ေနေသာ စကားသံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ပတ္သက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသနည္း။

“အိမ္နီးခ်င္းကို ေရြးခ်ယ္မရ” ဆိုသည္မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ လက္ကိုင္ထားေသာ သေဘာတရားတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ထိုသေဘာတရားကို အေျခခံကာ ႏုိင္ငံႀကီးပြား တိုးတက္ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ သင္ခန္းစာယူရမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္မရ၊ နဂိုကတည္းက ရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ ထိုအိမ္နီးခ်င္းတို႔ကို သတိထားၿပီး မိမိအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ ဆက္ဆံရမည္ ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကို ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ား၊ ဂု႐ုႀကီးမ်ားက ေဟာေျပာရွင္းလင္း ေရးသားၾကသလို ေနာင္တြင္ မည္သုိ႔ျဖစ္မည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံကို လိုက္မီႏုိင္မည္ စသည္ျဖင့္ ခပ္တည္တည္ ေဟာကိန္းမ်ား ထုတ္ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းတြင္ လူဘယ္ႏွသန္း ရွိမွန္းပင္ မည္သူမွ်မသိၾကေပ။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာ တုိင္းတာ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ နယ္စည္းမထား သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ညႊန္းကိန္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကမာၻေလာကႀကီး တစ္ခုလုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိုသာ အားသန္ေနၾကၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ကိုမူ သတိမမူမိၾကေပ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ မိမိ က်င္လည္လႈပ္ရွား ရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း ထိုသို႔ပင္။

Page 1 of 4

Copyright © 2013 The Voice
All rights reserved
Powered by The Voice